دوره و شماره: دوره 16، شماره 64، زمستان 1399، صفحه 1-202 
4. هیدگر و فروکاهی شأن هنر در زمانة ما

صفحه 69-91

10.22054/wph.2021.48642.1798

مرجانه سوزن کار؛ محمدرضا ریخته گران؛ شمس الملوک مصطفوی