نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فلسفه غرب، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران؛ ایران.

2 دانشیار فلسفه ، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

مسئلة شناخت یکی از مسائل مهمی است که فیسلوفان بر آن بوده‌اند تا با مواجهه به جهان واقعیت بیرون فرایند شناسایی و تعامل آن را با ذهن یا سوژة اندیشنده دریابند. در این فرایند آنچه مقدم بر شناخت است، مسئلة هستی‌شناختی واقعیت موجود است و تعامل سوژة اندیشنده با جهان بیرون. از آنجا که فیلسوفان میان شناخت و واقعیت فاصله انداخته و ذهن را ابزار و رسانه‌ای به منظور دستیابی به حقیقت و واقعیت در نظر گرفته‌اند، هگل ضمن انتقادات جدی بر این نگرش‌ها بر آن بوده تا از شناخت به مثابة علم، به تعریفی نوین از آن دست یابد. از این رو، او را باید پیشگام طرح پدیدارشناسی در حوزة تفکرات فلسفی دانست. در پدیدارشناسی او پرسمان فرایند شناخت انسانی با کل تفکر فلسفی در طول تاریخ همسان انگاشته می‌شود.
در این نوشتار، نویسندگان بر آن بوده‌اند تا نشان دهند هگل چگونه با رد دوپاره‌ساختن واقعیت موجود از سوی کانت به دو حوزة پدیداری و ناپدیداری، امکانی را فراهم می‌سازد که فاهمه دوباره بتواند به وسعت و گسترش خود آگاه شده و با عزیمت از آگاهی از پدیدارهای جزئی به‌سوی صور عالی‌تر هستی و در نهایت رویارویی با امر نامتناهی و مطلق دست یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Transition to Objective Idealism and Realizing of Cognition and Knowledge in the Context of Hegel's Phenomenology

نویسندگان [English]

  • kaveh khoorabeh 1
  • Ahmad Ali Heydari 2

1 M.A. in Western Philosophy, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor of Philosophy, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The issue of cognition is one of the important issues that philosophers attempted to find out its process of identifying and interacting with the mind or subject of thought by facing the outside world. In this process, what precede cognition are the ontological problem of the existing reality and the interaction of the thinking subject with the outside world. Since philosophers have distanced between cognition and reality and considered minds as tools and media for the attainment of truth and reality, Hegel has been critical of these attitudes in order to redefine cognition as science. Therefore, he should be considered the pioneer of the phenomenological project in the field of philosophical thought. In his phenomenology, the question of the process of human cognition is simulated with the whole of philosophical thought throughout history. In this essay, the authors attempt to show how Hegel enables the transition from the stage of natural consciousness to the attainment of absolute cognition by rejecting Kant's existing reality into two areas of phenomenal and invariant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Cognition
  • Consciousness
  • Objective Idealism
  • Self-Consciousness
  • Phenomenology
  • Absolute Knowledge
اینوود، مایکل. (‎۱۳۸۷). فرهنگ فلسفی هگل. ترجمة حسن مرتضوی. مشهد: نیکا.
حداد عادل، غلامعلی. (1384). تمهیدات. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. چاپ سوم.
دکارت، رنه. (1376). فلسفة دکارت. ترجمة منوچهر صانعی دره‌بیدی. تهران: انتشارات بین‌المللی المهدی.
راوچ، لئو. (1382). فلسفة هگل. ترجمة عبدالعلی دستغیب. آبادان: انتشارات پرسش.
ستیس، والترترنس. (1370). فلسفة هگل. ترجمة حمید عنایت. تهران: امیرکبیر، کتب جیبی.
سینگر، پیتر. (1379). هگل. ترجمة عزت‌الله فولادوند. تهران: طرح نو.
شرف‌الدین خراسانی، شرف. (1375). «عرفان و دیالکتیک». کلک. ش 83-80، 27-20 صص.
«عرفان و دیالکتیک (2): هگل، روش و قانون‌های صوری دیالکتیک». (1376). کلک. ش 93-89، 28-17 صص.
عبادیان، محمود. (1375). «چرخش پس از کانتی در فلسفة استعلایی آلمان». نامة مفید. ش 8، 153-166 صص.
عبادیان، محمود. (‎۱۳۸۷). مقدمه‌های هگل بر پدیدارشناسی روح و زیباشناسی. تهران: علم.
کاپلستون، فردریک. (1380). تاریخ فلسفه، از فیشته تا نیچه. ترجمة داریوش آشوری. تهران: سروش و علمی فرهنگی. چاپ سوم.
کانت، ایمانوئل. (1362). سنجش خرد ناب. ترجمة میرشمس‌الدین ادیب سلطانی. تهران: امیرکبیر.
گادامر، هانس‌گئورگ. (1390). دیالکتیک هگل، پنج گفتار هرمنوتیکی. ترجمة مهدی فیضی. تهران: رخداد نو.
لوکاچ، گئورگ. (1374). هگل جوان : پژوهشی در رابطة دیالکتیک و اقتصاد. ترجمة محسن حکیمی. تهران: نشر مرکز.
هگل، گئورگ ویلهلم فردریش. (‎۱۳۸۱). عقل در تاریخ. ترجمة حمید عنایت. تهران: شفیعی.
 
Norman, Richard (1976), Hegel’s Phenomemology: A Philosophical Introduction, Great Britain Sussex University Press.
Beiser, Frederick (2005). Hegel. Austin, University of Texas.
Hegel, G. W. F. (1977). The Difference between Fichte’s and Schelling’s system of philosophy. Trans. H. S. Harris and Walter Cerf. Albany: State University of New York Press.
Hegel, G. W. F. (1979). Phenomenology of sprit. Trans. A. V. Miller. Oxford University press.
Solomon, Robert (1983). In The Spirit Of Hegel. Oxford University Press.