آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1039
تعداد پذیرش 178
تعداد پذیرش بدون داوری 6
تعداد عدم پذیرش 609
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 228

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 63
تعداد مقالات 466
تعداد مشاهده مقاله 531686
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 300830
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 187 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 420 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 469 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 174 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 49 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 75 روز
درصد پذیرش 17 %