آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1196
تعداد پذیرش 239
تعداد پذیرش بدون داوری 6
تعداد عدم پذیرش 677
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 243

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 72
تعداد مقالات 525
تعداد مشاهده مقاله 700991
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 376390
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 208 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 418 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 469 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 199 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 53 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 64 روز
درصد پذیرش 20 %