آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1079
تعداد پذیرش 183
تعداد پذیرش بدون داوری 6
تعداد عدم پذیرش 634
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 232

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 64
تعداد مقالات 474
تعداد مشاهده مقاله 566013
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 318518
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 198 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 421 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 469 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 186 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 49 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 76 روز
درصد پذیرش 17 %