اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی اصغر مصلح فسایی

فلسفه استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

aamoslehyahoo.com

سردبیر

احمدعلی حیدری

فلسفه استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

aah1342yahoo.de

مدیر داخلی

مریم پرویزی

فلسفه دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

maryam_parviziatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مهدی دهباشی

فلسفه استاد فلسفه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

mdehbashi2002yahoo.com

علی اصغر مصلح

فلسفه استاد فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

aamoslehyahoo.com

فرشته نباتی

فلسفه دانشیار فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

fnabatiyahoo.com

سید یحیی یثربی

حکمت استادفلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

yahyayasrebi.org

احمدعلی حیدری

فلسفه استاد فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

aah1342yahoo.de

غلامرضا ذکیانی

فلسفه دانشیارفلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

zakianyyahoo.com

سید حمیدرضا طالب زاده

فلسفه استاد فلسفه دانشگاه تهران، تهران، ایران.

talebzadeut.ac.ir

سید محمدرضا حسینی بهشتی

فلسفه دانشیار فلسفه دانشگاه تهران، تهران، ایران.

mrbeheshtiut.ac.ir

محمد سعیدی مهر

فلسفه استاد فلسفه دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

saeedimodares.ac.ir

شهین اعوانی

فلسفه دانشیار فلسفه، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران.

shahin.awaniyahoo.com

ویراستار

فائزه قربان پور

حقوق کارشناسی حقوق، دانشگاه پیام نور، قائن، ایران.

paiezz79gmail.com

ویراستار انگلیسی

ارغوان عمرانی پور

زبان انگلیسی کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

arghavanomranigmail.com

صفحه آرا

زینب فرخنده زاده

نرم افزار کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

noarghanoon_2000yahoo.com