نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

چکیده

«عدم تعین از خانه آغاز می‌شود» مهم‌ترین نتیجة استدلال‌های کواین در دفاع از «عدم تعین ترجمه» است. این نتیجه‌گیری، که دیویدسون نیز از آن حمایت می‌کند، و به همین خاطر آن را تز کواینی-دیویدسونی خواهیم نامید، حاکی از فقدان تعین معنا در زبان مادری است. هانس گلاک که این تز را مشابه تز «اجتناب‌ناپذیری ترجمه» در هرمنوتیک فلسفی گادامر می‌داند، به این تز کواینی-دیویدسونی انتقاداتی را وارد کرده است و آن را قابل دفاع نمی‌داند. در اینجا اولاً با مروری بر تز کواینی-دیویدسونی و نیز تز گادامری، شباهت ادعایی گلاک را تأیید خواهم کرد، و در ثانی در رد انتقادات گلاک، سعی خواهم کرد با مرور شباهت و موازنة بین وضع مترجم ریشه‌ای کواین از یک‌سو و روایت کواین از وضعِ کودک در آستانة یادگیری زبان مادری، از سوی دیگر، از تز کواینی-دیویدسونی دفاع کنیم.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Inevitability of Translation and Indeterminacy at Home

نویسنده [English]

  • Hossein Shaqaqi

Assistant Professor of Philosophy, Institute for Humanities and Cultural Studied, Tehran, Iran.

چکیده [English]

"Indeterminacy begins at home" is the most important result of Quine's arguments in defense of "translation indeterminacy". This conclusion, which is also supported by Davidson, and hence we will call it the Quinnie-Davidson thesis, indicates a lack of definition of meaning in the mother tongue. Hans Gluck, who likens this thesis to the "inevitability of translation" thesis in Gadamer's philosophical hermeneutics, criticizes Quine-Davidson's thesis and does not consider it defensible. Here, first, by reviewing Quinnie-Davidson's thesis as well as Gadamer, I will confirm Glock's alleged similarity, and secondly, in refuting Glock's criticisms, I will try to defend the Quine-Davidson thesis by reviewing the similarity and balance between the position of Quinn's root translator from one hand, and Quine's account of the situation of the child on the verge of learning the mother tongue, on the other hand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radical Translation
  • Indeterminacy of Translation
  • Indispensability of Translation
  • Interpretation
  • Meaning
Davidson, Donald (1984). Inquiries into Truth and Interpretation. Oxford University Press.
------------------------ (1994). ‘The Social Aspect of Language’, in B. McGuinness and G. Oliveri (eds.), The Philosophy of Michael Dummett. Dordrecht: Kluwer, 1–16.
------------------------- (2001). Subjective, Intersubjective, Objective. Oxford University Press.
De Rosa, Raffaella & Lepore, Ernest. (2006). "Quine’s Meaning Holism". The Cambridge Companion to Quine.
Grondin, Jean (2002). “Gadamer’s basic understanding of understanding” in: The Cambridge companion to Gadamer, Robert J. Dostal (ed).
Gaudet, Eve (2006). Quine on meaning, Continuum International Publishing Group.
Gibson, Roger (1988). Enlightened Empiricism: An Examination of W.V.Quine'sTheory of Knowledge. the Board of Regents of State of Florida.
Glock, Hans-Johann (2003a). Quine and Davidson on Language, Thought and Reality, Cambridge University Press.
Glock, Hans-Johann (2003b). “On safari with Wittgenstein, Quine and Davidson”,  in: Arrington and Glock (2003). pp. 144-172.
Hylton, Peter (2007). Quine, Routledge, New York.
Okasha, S. (2000). “Holism about meaning and about evidence: in defence of W. V. Quine”, in: Erkenntnis 52: 39–61.
Orenstein, Alex. (2002). W. V. Quine. Princeton and Oxford, Princeton University Press.
Quine, W. V. O. (1992). Pursuit of Truth, Harvard University Press.
--------------------- (1960). Word and Object, MIT Press, Cambridge,
Mass.
--------------------- (1974). The Roots of Reference (La Salle: Open Court).
--------------------- (1969). Ontological Relativity and Other Essays. New York: Columbia University Press.
---------------------- (1970). Philosophy of Logic (Englewood Cliffs / N.J.: Prentice-Hall, 1970).
---------------------- (1999). “Things and their place in theories”, in: Theories and things, Harvard college. pp.1-23.