شماره تماس دفتر مجلات دانشکده :49-88692345 داخلی 162

 متقاضیان می توانند سوالات خود را حسب مورد ازطریق تماس مطرح  نمایند.

تذکر:*** پیگیری  مقالات ارسالی  صرفا از  طریق سامانه نشریات (بخش تماس با ما) امکان پذیر می باشد.***