نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه، مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، تهران، ایران.

چکیده

مقالۀ پیش رو بر آن است که مفهوم هایدگری فاکتیسته (فعلیت) صورت اولیة دازاین است. در وهلة اول برای فعلیت، که در حدود اندیشۀ هایدگر به فعلیت ترجمه‌اش می‌کند، سه رکن معنایی بازمی‌شناسد: 1. واقعیت، عینیت و انضمامیت. 2. خودیت انسانی و شخصیت فرد‌گونه. 3. تاریخی‌بودن، که از خودیت متوسط الاحوالانة انسان وروزمرّگی او برمی‌آید. سپس برای منظور خود بر دو متن هایدگر تکیه می‌کند: نوشتة موسوم به گزارش به ناتوپ (اول پاییز 1922) و درسگفتار هستی‌شناسی (تأویل به فعلیت) (تابستان 1923). این مقاله بر اساس این دو متن بر این‌همانی فعلیت و دازاین استدلال می‌کند که: هایدگر برای فعلیت همان شئونی را قائل می‌شود که بعدا برای دازاین برمی‌شمارد؛ همانند ترس، روزمرگی، مرگ، همّ‌وغم (اهتمام)، در-عالم-بودن، ارتباط زبانی با عالم، زمانمندی و اصلاً خود شأن تکوینی (اگزیستنس). هدف اصلی مقاله آن است که با اعمال روشی خاص از مطالعات متداول هایدگر که به طور افراطی بر وجود و زمان اتکا می‌کند، فاصله بگیرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Genesis of Dasein from Facticity at the Beginning of Heidegger’s Way of Thinking

نویسنده [English]

  • Seyed Masoud Zamani

Assistant Professor of Philosophy, Iranian Institute of Philosophy, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The present paper aims to show that Heidegger’s concept of “facticity” is the primary form of his Dasein concept. Firstly, it explicates the three components of facticity meaning: 1. the concretion and reality; 2. the human individual characteristics; 3. the historicality which is based on the "averageness" and "everydayness" of Dasein or facticity. The textual bases of the paper are Heidegger’s writings known as Report to Natorp (the beginning of autumn 1922) and his lecture Ontology (The Hermeneutics of Facticity) (summer 1923). Based on these two texts, the paper, secondly, argues that facticity and Dasein are identical, due to their shared characteristics: anxiety, everydayness, death, care, Being-in-the-world, language, temporality, and finally existence. The paper tries to distance methodologically from the current Heidegger’s studies, which are extremely founded on Being and Time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facticity
  • Dasein
  • Ontology
  • Being and Time
لوکنر، آندرئاس (1394). درآمدی به وجود و زمان؛ ترجمة احمدعلی حیدری؛ تهران: نشر علمی.
هایدگر، مارتین. (1386). هستی و زمان. ترجمة سیاوش جمادی. تهران: ققنوس.
ـــــــــــــــــــ. (1389). هستی و زمان. ترجمة عبدالکریم رشیدیان. تهران: نشر نی.
ـــــــــــــــــــ. (1386). وجود و زمان. ترجمة محمود نوالی. تبریز: مؤسسة تحقیقاتی علوم اسلامی-انسانی دانشگاه تبریز (سه علامه تبریزی).    
مراجع و منابع اولین: مجموعه آثار
چون مرجع اصلی مقاله منابع آلمانی‌اند، در اطلاعات کتاب‌شناسی زیر اختصارات آلمانی ناگزیر بوده‌اند: S. نشانة صفحه، f. برای "و صفحة بعد" است و ff. به "و صفحات بعد".
Heidegger, Martin (1977). Sein und Zeit; Gesammtausgabe Bd. 2; Frankfurt a. M., Vittorio Klostermann.
---------------------- (1983a). Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt-Endlichkeit-Einsamkeit; Gesammtaus-gabe Bd. 29/30; Frankfurt a. M., Vittorio Klostermann.
---------------------- (1985). Unterwegs zur Sprache; Gesammtausgabe Bd. 12; Frankfurt a. M., Vittorio Klostermann.
---------------------- (1988). Ontologie (Hermeneutik der Faktizitat); Gesammtausgabe Bd. 63; Frankfurt a. M., Vittorio Klostermann.
---------------------- (1990). Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz; 2. Aufl., Gesammtausgabe Bd. 26; Frankfurt a. M., Vittorio Klostermann.
---------------------- (1991). Kant und das Problem der Metaphysik, Gesammtausgabe Bd. 3; Frankfurt  a. M., Vittorio Klostermann.
---------------------- (1992). Grundprobleme der Phanomenologie; Gesammtausgabe Bd. 58; Frankfurt  a. M., Vittorio Klostermann.
---------------------- (1993). Phänomenologie der Anschauung und des Ausdrucks. Theorie der philosophischen Begriffsbildung; Gesammtausgabe Bd. 59; Frankfurt  a. M., Vittorio Klostermann.
---------------------- (1994a). Einführung in die Phänomenologische Forschung; Gesammtausgabe Bd. 17; Frankfurt a. M., Vittorio Klostermann.
---------------------- (1994b). Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. Einführung in die phänomeno-logische Forschung; Gesammtausgabe Bd. 61; Frankfurt  a. M., Vittorio Klostermann.
---------------------- (1995). Phänomenologie des religiösen Lebens; Gesammtausgabe Bd. 60; Frankfurt  a. M., Vittorio Klostermann.
---------------------- (1996). Wegmarken; 2. Aufl., Gesammtausgabe Bd. 9; Frankfurt a. M., Vittorio Klostermann.
---------------------- (2005). Phänomenologische Interpretationen ausgewählter Abhandlungen des Aristoteles zu Ontologie und Logik, Gesammtausgabe Bd. 62; Frankfurt a. M., Vittorio Klostermann.
---------------------- (2007). Zur Sache des Denkens; Gesammtausgabe Bd. 14; Frankfurt a. M., Vittorio Klostermann.
مراجع دومین
Denker, Alfred and Schalow, Frank. (2010). Historical dictionary of Heidegger’s philosophy. Plymouth, UK: The Scarecrow Press, Inc. 2ed.
Feick, Hildegard. (1968). Index zu Heideggers Sein und Zeit; Tübingen: Max Niemeyer.
Hervada-Sala, Francesc. (2003). Lexikon zu Heideggers „Sein und Zeit“; www.philosophisches-lesen.de; 31.01.2003 13:49.
Inwood, Michael. (1999). A Heidegger Dictionary. Oxford: Blakwell.
Jamme, Christoph; »Heideggers frühe Begründung der Hermeneutik«; in: Dilthey-Jahrbuch, Bd. 4/ 1986-87; P..
Kisiel, Theodor. (1993). The Genesis of Heidegger’s “Being and Time”. Los Angeles: University of California Press.
-------------------. »Das Entstehen des Begriffsfelds "Faktizität" im Frühwerk Heideggers«, in: Dilthey-Jahrbuch, Bd. 4/ 1986-87, P. 345-399.
Pöggeler, Otto; (1999); Heidegger in seiner Zeit; München: Wilhelm Fink Verlag.
Richardson, William J.; Heidegger. Through Phenomenology to Thought; Martinus Nijhoff, Hague 1967.
Schalow, Frank and Alfred Denker; Historical Dictionary of Heidegger’s Philosophy; U K 2010; The Scarecrow Press, Inc.
Sheehan, Thomas; (2019) »Heidegger Never Got Beyond Facticity«; in: Journal of Philosophical Investigations; Vol. 13/ Issue: 28/ fall; P. 45-58.
Zamani, Seyed Masoud. (2012). Martin Heideggers Denkweg im Lichte des Ost-West-Problems. Würzburg: Königshausen & Neumann.