اخبار و اعلانات

شماره تماس 48393705 متقاضیان می توانند سوالات خود را حسب مورد ازطریق تماس مطرح نمایند.

شماره تماس دفتر مجلات دانشکده :49-88692345 داخلی 162  متقاضیان می توانند سوالات خود را حسب مورد ازطریق تماس مطرح  نمایند. تذکر:*** پیگیری  مقالات ارسالی  صرفا از  طریق سامانه نشریات (بخش تماس با ما) امکان پذیر می باشد.*** 

مطالعه بیشتر