دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، زمستان 1398، صفحه 1-292