نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دین؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

2 دانشیار فلسفه، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله می‌کوشیم به نقد و بررسی آراء آلن وود به منظور حل معضل صورت‌گرایی در اخلاق کانت بپردازیم. وود از جمله مفسران کانت است که سال‌ها با معضل صورت‌گرایی دست به گریبان بوده است. او زمانی این اشکال را تا حدودی به اخلاق کانت وارد می‌دانست و در دوره‌ای می‌کوشید در قامت مدافع، پاسخی درخور برای حل این چالش ارائه کند. در بخش مقدمه از مسیر تشریح مبانی نظری لازم برای ورود به مسئله، اهمیت این چالش برای داوری در خصوص نظام اخلاقی کانت را روشن می‌کنیم و نشان می‌دهیم که معضل صورت‌گرایی چرا و چگونه پدید آمد. در بخش دوم به نحوه مواجهۀ وود با این معضل می‌پردازیم و موضع نهایی او را در مقام مدافع به سنجش خواهیم گذاشت. در ادامه به نقدهایی می‌پردازیم که پاسخ وود قادر به پاسخگویی به آن‌ها نیست؛ نقدهایی که از سوی رابرت پیپین و از رویکردی هگلی به این پاسخ‌ها طرح شده است. در بخش نتیجه‌گیری نشان می‌دهیم که چرا نسبت دادن نظریه ارزش به کانت در حل معضل صورت‌گرایی ناکام می‌ماند. علاوه بر این، به امکان پاسخ‌گویی به نقدهای پیپین از طریق خوانشی متفاوت به اختصار می‌پردازیم. خوانشی که مدعی است با محوریت بخشیدن به فلسفۀ تاریخ و فلسفۀ دین کانت، می‌توان مضامین لازم برای پر کردن قانون اخلاق تهی و سوژۀ صرفاً معقول اخلاق کانت را فراهم آورد.  مضامینی که با پیوند دوبارۀ سوژۀ اخلاقی به جهان بیرون و هویت انضمامی او، در حل چالش صورت‌گرایی راهگشا خواهند بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Inquiring and Critique of Allen Wood's Ideas on the Problem of Formalism in Kant's Ethics from Robert Pippin Point of View

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Massoumeh Mousavi 1
  • Mohammadreza Hosseini Beheshti 2

1 PhD Student of Philosophy of Religion, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Philosophy, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this essay, we are trying to inquire and critique Allen Wood's ideas about the problem of formalism in Kantian Ethics. Wood is one of Kant's interpreters who has been dealing with the formalism problem for so many years. Once he believed that the problem is a real challenge for Kant's ethical thought and then he tried to suggest a solution for it.
At first, we try to explain the theoretical foundation of the problem and in light of that show the importance of the problem for judging Kant's ethics and illustrate why and how the formalism problem was brought about. In the second part, we explain Wood's approach to the problem and critique the final position of him as an advocator. Then deal with critiques that Wood's solution can not handle; the critiques that Robert Pippin suggests and their foundations are in Hegelian heritage. In conclusion, we show that why ascribing a theory of value can not overcome the formalism challenge. In the same part, we introduce an approach that can help solve the problem; an approach that claims that we may be able to fill the emptiness of moral law and rational moral agent in Kant's ethics by focusing on Kant's philosophy of history and philosophy of religion provides. Contents that can shed light to solve the problem by connecting moral agents to the world and his concrete entity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Formalism
  • Paradox of Method
  • Good Will
  • End in Itself
  • Practical Reason
روسو، ژان ژاک. (۱۳۹۴). امیل، ترجمۀ غلامحسین زیرک‌زاده، چاپ سوم، تهران: نشر قاصدک صبا.
هوفه، اتفرید. (۱۳۹۲). قانون اخلاقی در درون من، تألیف و ترجمه رضا مصیبی، چاپ اول، تهران: نشر نی.
Cassirer, Ernst. (1945). Rousseau Kant Goethe, Translated from German by James Gutmann, Paul Oskar Kristeller and John Herman Randal Jr., Princeton University Press.
Cassirer, Ernst, (1981), Kant's Life and Thought, Yale University Press.
Despland, Michel, (1973), Kant on History and Religion, MacGill-Queens University Press.
Guyer, Paul. (2000). Kant on Freedom, Law and Happiness, Cambridge: Cambridge University Press.
Kant, Immanuel. (1889). The Critique of Practical Reason, Translated by Thomas Kingsmill Abbott, Cambridge: Cambridge University Press.
Kant, Immanuel. (1797). The Metaphysics of Morals, Translated by Mary Gregor, New York: Cambridge University Press.
Kant, Immanuel. (1785). Groundwork of Metaphysics of Morals, Translated by Mary Gregor, New York: Cambridge University Press.
Pippin, Robert B. (2010). "Kant's Theory of Value: on Allen Wood's Kant's Ethical Thought", Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy, 43(2), pp. 239-265.
Wood, Allen W. (1990). Kant's Ethical Thought, New York: Cambridge University Press.
Wood, Allen W. (1989). "The Emptiness of The Moral Will", The Monist, 72(3), pp. 454-483.
Yovel, Yirmiahu, (1980), Kant and The Philosophy of History, Princeton University Press.