نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق پسادکتری فلسفه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

برطبق آموزۀ برون‌‌گراییِ معنایی، معنای حداقل برخی از واژگان و در نتیجه محتوای حداقل برخی از حالات ذهنی، تا اندازه‌‌ای توسط جهانِ مستقل از ما متعیِّن می‌‌شود. برای اولین‌‌بار پاتنم تلاش می‌‌کند تا با ارائۀ استدلالی نشان دهد که قبول برون‌‌گرایی منجر به ردِّ شکاکیت نسبت به جهان خارج می‌‌شود. این استدلال دارای نقایصی است؛ به همین دلیل پس از او برخی از فلاسفه تلاش کرده‌‌اند استدلالی جایگزین ارائه دهند که با قبول رویکرد برون‌‌گرایی معنایی، در ردِّ شکاکیت نسبت به جهان خارج موفق باشد. با این‌‌حال این استدلال‌‌ها نیز مصون از نقد باقی نمانده‌اند. جدای از نقدهایی که پیش‌‌تر در مورد این استدلال‌‌های برون-گرایانه ارائه شده، در مقالۀ حاضر تلاش شده تا نشان داده شود که هیچ‌‌کدام از این استدلال‌‌های برون-گرایانه در ردِّ شکاکیت نسبت به جهان خارج موفق نیستند. از سوی دیگر، با توجه به ایدۀ اساسی استدلال-های شکاکانه در ردِّ امکان حصول معرفت نسبت به جهان خارج، برهانی پیشنهاد شده است که نقدهای وارد بر دیگر استدلال‌های برون‌گرایانه در مورد آن کارا نبوده و بر اساس آن می‌‌توان به‌‌درستی ادعا نمود که قبول برون‌‌گراییِ معنایی منجر به ردِّ شکاکیت نسبت به جهان خارج خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Possibility of Refuting Philosophical Skepticism by Accepting Semantic Externalism

نویسنده [English]

  • Hamid Alaeinejad

Postdoc Researcher of Philosophy, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

According to semantic externalism, the meaning of some words and thus the content of some of our mental states is determined at least partly by features of the external world. For the first time, Putnam has tried to argue that accepting externalism leads to the rejection of skepticism about the external world. However, it is widely argued that this argument does not work; therefore, some philosophers have tried to provide an alternative argument that, by accepting the semantic externalism approach, will succeed in rejecting skepticism about the external world. Nevertheless, these arguments are subject to further criticisms. In this paper, I attempt to develop some arguments to show that none of these externalist arguments succeed in rejecting skepticism. On the other hand, using the basic idea of skepticism in rejecting the possibility of acquiring knowledge, I suggest a new externalist argument on which basis it can be correctly claimed that skepticism is an untenable position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skepticism About the External World
  • Semantic Externalism
  • Epistemic Circularity
  • Putnam
  • Skeptical Hypothesis
علایی‌‌نژاد، حمید؛ حجتی، سید محمدعلی. (1395). «بررسی انتقادی تقریر دیویس از استدلال برون‌‌گرایانه پاتنم علیه شکاکیت»، فلسفه و کلام اسلامی، دورۀ 49، شمارۀ 1، 96-75.
 علایی‌‌نژاد، حمید. (1396). «استدلال‌های سادۀ بروکنر در ردِّ شکاکیت نسبت به جهان خارج»، متافیزیک، دورۀ دهم، شمارۀ اول (سریال 25)،  92-77.
Alston, William P. (1986). "Epistemic Circularity", Philosophy and Phenomenological Research, 47(1), 1-30.
Brueckner, A. (1986). "Brains in a Vat", The Journal of Philosophy, 83(3), 148-167.
Brueckner, A. (1999). Semantic Answer to Skepticism, Skepticism, a Contemporary Reader, Edited by Keith DeRose and Ted A. Warfield, 43-60, New York: Oxford University Press.
Brueckner, A. (2006). "Johnsen on Brains in Vats", Philosophical Studies, 129, 435-440.
Davies, D. (1995). "Putnam’s Brain-Teaser", Canadian Journal of Philosophy, 25(2), 203-228.
DeRose, K., Warfield, T., (eds.). (1999). Skepticism, a Contemporary Reader, New York: Oxford.
DeRose, K. (2000). "How Can We Know that We’re Not Brains in Vats?", The Southern Journal of Philosophy, 38, 121-148.
Kallestrup, J. (2012). Semantic Externalism, New York: Routledge.
McGinn, C. (1979). "An a Priori Argument for Realism", The Journal of Philosophy, 76(3), 113-133.
Nozick, R. (1981). Philosophical Explanations, Cambridge: Harvard University Press.
Pritchard, D. (2002). “Recent Work on Radical Skepticism”, American Philosophical Quarterly, 39(3), 215-257.
Putnam, H., (1981). Brains in a Vat, in Reason, Truth and History, 1-21, Cambridge: Cambridge University Press.
Scruton, R., Wright, C. (1976). "Truth Conditions and Criteria", Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes, 50, 193-245.
Wright, C. (1992). "On Putnam’s Proof That We Are Not Brains-in-a-Vat", Proceeding of the Aristotelian Society, 92 (1), 67-94.