دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، زمستان 1396، صفحه 1-144 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تاثیر آراء رواقیان بر مکتب اشراقی سهروردی

صفحه 7-32

10.22054/wph.2018.8400

سعید انواری؛ حامده راستایی جهرمی


3. بررسی معرفت‌شناسی اسپینوزا و لوازم تربیتی آن با رویکرد انتقادی بر مبنای آموزه‌های اسلامی

صفحه 57-76

10.22054/wph.2018.8402

محسن فرمهینی فراهانی؛ نجمه احمدآبادی آرانی؛ علی عبداله یار؛ حمید احمدی هدایت