مقاله پژوهشی
پارفیت و چالش بی‌طرفی در نظریة اخلاقی کانت

علیرضا آرام

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1396، صفحه 7-24

https://doi.org/10.22054/wph.2017.8063

چکیده
  در این مقاله ابتدا به توصیف و تحلیل مباحثات درک پارفیت در باب موضوع بی‌طرفی از منظر کانت می‌پردازیم. در ادامه ضمن بررسی انتقادی ساختار و پیامدهای سخن پارفیت، میزان استحکام آراء او را بررسی می­کنیم. در فراز پایانی این متن نیز راه حل پیشنهادی خود را به عنوان بدیل تلاش‌های صورت گرفته در این موضوع، تشریح می‌نماییم. به زعم ما نتیجه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
انسان، غایتی بی‌کران تبیین نظری و عملی فرمول غایت فی‌نفسه و بررسی تفسیر نتیجه‌گرایانۀ دیوید کامیسکی

علی اکبر احمدی افرمجانی؛ حمزه حجت حاتم‌پوری

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1396، صفحه 25-46

https://doi.org/10.22054/wph.2017.8064

چکیده
  انسان غایت فی‌نفسه است. این دومین صورت‌بندی کانت از امر مطلق است که در مرحلۀ عمل، برای کانت بیشترین کارکرد را دارد. مراد از غایت فی‌نفسه‌بودن و ابزار نشدن چیست؟ چگونه می‌توان از فرمول غایت فی‌نفسه در عمل استفاده کرد؟ این صورت‌بندی که غایت‌مدار می‌نماید چه نسبتی با اخلاق‌های نتیجه‌گرا و فایده‌گرا دارد؟ این‌ها سه پرسش اساسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جهان وطنی نوری به مثابۀ اتوپیای اشراقی

سید محمد علی دیباجی؛ مصطفی عابدی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1396، صفحه 47-62

https://doi.org/10.22054/wph.2017.8065

چکیده
  با توجه به جایگاه نور در حکمت اشراق این سوال پیش می­آید که چرا سهروردی از یک سو نور را به جای وجود بر­گزیده و از سوی دیگر از شرق و غرب جغرافیایی که در مورد وطن به کار می­رود، استفاده می­کند.  پاسخ اصلی نوشتة حاضر اثبات جهان­میهنی اشراقی از منظر سهروردی است. در این مجال با بررسی هستی­شناسی نوری و به تبع آن معنای وطن از منظر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل مواضع ویتگنشتاین متأخر و دکارت و تأکید بر مشابهت آن‌ها در برون‌رفت از مسئلۀ دوآلیسم

جعفر مذهبی؛ محمد مشکات

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1396، صفحه 63-82

https://doi.org/10.22054/wph.2017.8066

چکیده
  این نوشتار می­کوشد به این پرسش پاسخ گوید که آیا رویکرد ویتگنشتاین متأخر در رویارویی با دوآلیسم نسبتی با پاسخ دکارت دارد. ارزیابی رویکرد ویتگنشتاین از استدلال زبان خصوصی آغاز می‎شود و برای فهم موضع دکارت یکی از مکاتبات او با پرنسس الیزابت و همچنین مفهوم طبیعت در تاملات تحلیل می‌شود تا بر این نسبت با وجود تمامی اختلافات بنیادین، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقد دازین‌کاوانة رویکردهای مبتنی بر علوم طبیعی در روان‌پژوهی

خشایار برومند؛ علی اصغر مصلح

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1396، صفحه 83-100

https://doi.org/10.22054/wph.2017.8067

چکیده
  از دستاوردهای مشارکت هیدگر در طرح رویکرد دازین‌کاوانه در روان‌پژوهی، نقد بنیادین رویکردهای مبتنی بر علوم طبیعی در این حوزه است. مسئلة کانونی در این زمینه، الگو قرار گرفتن علوم طبیعی برای پژوهش‌هایی است که روان‌پژوهان بدان اشتغال دارند. در این مقاله، با تکیه بر رویکرد مدارد باس، به وجوه مختلف چنین نقدی به‌عنوان زمینه‌ساز پدیدآمدن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تناقضات درونی و نوآوری‌های ملّاصدرا در مورد هیولاى اولى

محمود هدایت افزا

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1396، صفحه 101-120

https://doi.org/10.22054/wph.2017.8068

چکیده
  در مورد روش فلسفی ملّاصدرا، همواره این پرسش مطرح است که آیا تلاش این اندیشمند شیعی در مقام بهره‌گیری از مکاتب فکری مختلف، نظام معرفتی منسجمی را برای او به ارمغان آورده یا آنکه اقتباس‌هاى متعدّد وی از آراء متناقض اهل نظر، به التقاط اندیشه‌ها منجر شده است؟ طبعاً مطمئن‌ترین روش برای دست‌یابی به پاسخ این پرسش، بررسی یکایک مسائل مطرح ...  بیشتر