نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل دکتری رشته فلسفه غرب از دانشگاه تهران- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - مدیر مسئول نشر فارسی

چکیده

مقاله حاضر پاسخی به این پرسش اساسی است که چرا زبان نزد افلاطون از اهمیت فراوانی برخوردار است. او در محاوره‌های متعددی مانند ثئایتتوس و سوفیست، به این موضوع می‌پردازد؛ و در کراتولوس «زبان» جنبة محوری می‌یابد. همچنین میان زبان و مابعدالطبیعة افلاطون ارتباط ناگسستنی وجود دارد. بنابرایندر این مقاله ارتباط بین زبان و مابعدالطبیعة افلاطون نیز واکاوی می‌شود. ادعای محوری این که این پیوند چنان عمیق است که می‌توان گفت کل دیدگاه افلاطون دربارة زبان حول دیدگاه وی درباب هستی‌های واقعی، یعنی مُثُل، شکل می­گیرد؛ و بر همین اساس است که به نقادی دیدگاه‌های رایج زمان خویش دربارة زبان، مانند قراردادگرایی و طبیعت‌گرایی، می‌پردازد. به عبارت دیگر، افلاطون ضمن تحلیل دو موضع متقابلِ قراردادگرایی و طبیعت‌گرایی نشان می‌دهد که نمی‌توان از طریق مطالعۀ نام‌ها به کشف طبیعت چیزها نائل شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Plato’s theory of language: its emergence and relations to the platonic Forms

نویسنده [English]

  • Malihe Abouie Mehrizi

چکیده [English]

The present article attempts to answer a crucial question: why does Plato attach such importance to “language”? In many dialogues, such as Theaetetus and Sophist he surveys this subject; and in Cratylus language plays a pivotal role. Moreover the article deals with the inseparable connection between metaphysics and language in Plato’s philosophy. The main claim is that this connection is so firm and deep that Plato’s view on language can be seen as dependent on his view on the real entities, namely Forms. Plato criticizes the prevailing theories of his time like “conventionalism” and “naturalism” on the same ground. In other words, while analyzing these two clashing views, Plato shows that the nature of things cannot be discovered through studying their names.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “language”
  • “Cratylus” “Forms”
  • “conventionalism”
  • “naturalism”
ابوئی مهریزی، ملیحه. (1392)، «ضرورت سبک محاوره در فلسفة افلاطون»، جاویدان خرد، سال دهم، شمارة اول. صص5-33.
ابوئی مهریزی، ملیحه. (1395)، «روش فرضیه در فلسفة افلاطون»، پژوهش­های فلسفی، سال دهم، شمارة نوزدهم، صص 21-1، دانشگاه تبریز.
ارسطو. (1377)، متافیزیک (مابعدالطبیعه،) ترجمة شرف‌الدین خراسانی، تهران: انتشارات حکمت.
بورشه.ت و دیگران (1386)، زبان‌شناسی و ادبیات (تاریخچه چند اصطلاح)، ترجمة کورش صفوی، تهران: انتشارات هرمس.
تیلور، کریستوفر چارلز ویستن. (1390)، تاریخ فلسفة راتلج: از آغاز تا افلاطون، ترجمة حسن مرتضوی، تهران: انتشارات چشمه.
خراسانی، شرف‌الدین. (1382)، نخستین فیلسوفان یونان، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
دیباج، موسی. (1381)، (مجموعه مقالات سمینار) سقراط فیلسوف گفتگو، تهران: انتشارات مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها.
شفیع بیک، ایمان. (1394)، «زبان و معرفت در کراتولوس افلاطون»، حکمت و فلسفه، سال یازدهم، شمارة چهارم، صص 78-61.
فتحی، حسن (1382)، «دیالکتیک در فلسفة افلاطون»، نشریة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی (شمارۀ تخصصی فلسفه).شمارة 186، دورة 46، صص22-1
 
کورنگ بهشتی، رضا؛ صافیان، محمد جواد. (1394)، «زبان از نظر افلاطون و هیدگر، یک بررسی مقایسه‌ای»، متافیزیک، سال هفتم، شمارة نوزدهم، صص 64-41.
گمپرتس، تئودور. (1375)، متفکران یونانی، جلد اول، ترجمة محمد حسن لطفی، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
یونسی، مصطفی. (1387)، نسبت فلسفه سیاسی و فلسفه زبان افلاطون، تهران: نشر فرهنگ صبا.
Anagnostopoulos, Georgios. (1973).” The Significance of Plato's "Cratylus"”. The Review of Metaphysics, Vol. 27, No. 2, 318-345.
Burnet, John. (1920). Early Greek Philosophy, 3rd edition, London: A & Black
Crombie, I.M. (1963). An Examination of Plato’s Doctrines. Vol.II. Routledge &Kegan Paul. London.
Friedländer, Paul. (1964). Plato, Vol.II. trans. Hans Meyerhoff. Bollingen Foundation, New York: N.Y
Guthrie, W. K. (1971). A History of Greek Philosophy. Vol. III. Cambridge University Press. Cambridge.
Kahn, Charles. (1999). Plato and Socratic Dialogues. Cambridge University Press. Cambridge
Kahn, Charles. (1973). “Language and ontology in the Cratylus”, in E. N. Lee, A. P. D. Mourelatos, R. M. Rorty, eds. Exegesis and Argument. New York: Humanities Press. 152–76.
Keller, Simon. (2000). “An Interpretation of Plato's "Cratylus"” Phronesis, Vol. 45, No. 4, 284-305.
Kerferd.G.B. (1981). The Sophistic Movement, Cambridge University Press. Cambridge
Kirk.G.S & Raven.J.E. (1984). Presocratic Philosophers. Cambridge University Press. Cambridge.
Marcovich, Miroslov. (1967). Heraclitus. Los andes University Press. Merida, Venezuela.
Plato. (1997). Complete works, Edited with Introduction and Notes by John Cooper. Associate Editor D. S. Hutchinson. Cambridge Hacett Publishing Company, Indianapolis.
Robinson, R. (1956). “A criticism of Plato Cratylus ”, The Philosophical Reviwe, Vol.65, No.3, 324-341
Sedley, David. (2003). Plato’s Cratylus, Cambridge University Press. Cambridge
 
Thomas, Christine J. (2008).” Inquiry without Names in Plato’s Cratylus”. Journal of the History of Philosophy, Vol. 46, 341–64. No.3.
Weingartner. Rudolph H. (1970). “ Making Sense of the "Cratylus"”.Phronesis, Vol. 15, No. 1, 5-25