نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

«Pathos» یکی از مفاهیمی است که در اندیشۀ ارسطو، غالباً به نفع سایر مفاهیم متقابلش، هیچگاه نتوانسته شأن در خوری پیدا کند. یکی از بنیادی­ترین ِ این تقابل­ها دوگانۀ Logos – Pathos است که با تبعید Pathos به قلمروی غیر Logical و محدود کردن دلالت­های آن به احساس و انفعال، از اهمیت این مفهوم بسیار کاسته است و این در حالی است که در پژوهش­های معاصر بر اهمیت Pathos و نقش بنیادین آن در خوانش اندیشۀ ارسطو بسیار تأکید می­شود. یکی از دلایل گشوده شدن باب جدیدی جهت بررسی Pathos به ارتباط این مفهوم با «تغییر و جنبش» (Kinesis) بر می­گردد. هایدگر یکی از نخستین اندیشمندانی بود که به این رابطه و نقش بنیادین Pathos به عنوان مفهومی وجودی، جهت تبیین Kinesis پرداخت. بداعت مقالۀ پیش رو در برقراری پیوند هستی­شناسانه میان پاتوس با مفهوم علت­های تصادفی است و هدف آن نیز از یک سو برخوردی ساختارشکنانه با دوگانۀ Logos – Pathos و از دیگر سو بررسی Pathos جهت تبیین حیث التفاتی Poetic و آنچه حکمت صناعی معطوف به آن است، می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathos's Explanation for Recognition of Poetic's Intentionality

نویسندگان [English]

  • Mostafa Younesi 1
  • Ali Khalandi shilanabad 2

1 Faculty Member of Political Science Department of Tarbiyat Modares University

2 Political Thought’s Phd Student of Tarbiyat Modares University.

چکیده [English]

Pathos is one of those concepts that mostly underestimated its importance versus other Aristotelian concepts. It can be observed that pathos frequently explained in twofold relations and in that sense pathos's importance neglected vis-a-vis other twofold concept. One of the most important of those twofold relations is Logos - Pathos that exiles Pathos to the illogical territory and curb its implications to the feelings and passivity. In contemporary research we see that researchers stressed on Pathos as a fundamental concept to Aristotle's reading. The reason for recent stressing is that researchers read pathos in relation to Kinesis (change, motion). This new vision on Pathos takes it necessary to any kind of change and motion. For that reason, Pathos is not definite by illogical and sensitive territory. This article tries to deconstruct the twofold relation between Logos - Pathos and on the other hand to recognition Poetics intentionality with taking advantage of Pathos's concept.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathos
  • Poetic
  • Poiein
  • Paschein
  • Kinesis
ارسطو. (1378). اخلاق نیکوماخوس، ترجمۀ محمد حسن لطفی، تهران: طرح نو.
ارسطو. (1378). دربارة نفس، ترجمۀ علیمراد داوودی، تهران: حکمت.
ارسطو. (1363). طبیعیات، ترجمۀ مهدی فرشاد، تهران: امیرکبیر.
ارسطو. (1367). متافیزیک (مابعدالطبیعه)، ترجمۀ شرف الدین خراسانی، تهران: گفتار.
ارسطو. (1388). دربارۀ هنر شعر (بوطیقا)، ترجمۀ سهیل محسن افنان، چاپ اول، تهران: حکمت.
افلاطون. (1390). شش رساله، محمدعلی فروغی، تهران: هرمس.
افلاطون. (1353). جمهوری، ترجمۀ رضا کاویانی و محمدحسن لطفی، چاپ اول، تهران: ابن سینا.
سوفوکلس. (1385). افسانه­های تبای، ترجمۀ شاهرخ مسکوب، چاپ چهارم، تهران: خوارزمی.
وبگاه: https://www.britannica.com/topic/Tyche
یونسی، مصطفی و جیرانی، یاشار. (1392). «مسئلۀ دوگانگی روح و بدن در هومر، افلاطون و ارسطو»، فصلنامۀ تاریخ فلسفه، سال چهارم، شمارۀ 13، صص 36-9.
 
Aristotle. (1991). The Complete Works of Aristotle, Edited by Jonathn Barnes, vol. 2, Prinston: Princeton University Press.
Aristotle. (2004). On Generation and Corruption, Translated By H. H Joachim, Adelaid: University Adelaide Press.
Aristotle. (2010). De Anima, Translated with Introduction and Notes Mark Minnesota: Shiffman, Focus Publishing Press.
Laertius, Diogenes. (1925). Lives of Eminent Philosophers, Volume 22, translated by R.D Hicks, London: Heinemann
Manville, Philip Brook. (2014).  The Origins of Citizenship in Ancient Athens, Princeton: Princeton University Press.
Munteanu, Dana Lacourse. (2011). Tragic Pathos, Cambridge: Cambridge University Press.
Oele, M. (2012). "Attraction and Repulsion: Understanding Aristotle's Poiein and Paschein." Graduate Faculty Philosophy Journal, 33(1), 85-102.
 Oele, M. (2012). "Heidegger's Reading of Aristotle's Concept of Pathos." Epoché: A Journal for the History of Philosophy, 16 (2), 389-406.
Peters, F. E. (1967). Greek Philosophical Terms A Historical Lexicon, New York: Univercity Press.
 Preus, Anthony. (2007). Historical Dictionary of Ancient Greek Philosophy, New York: Scarecrow Press.
Polybius. (1979). The Rise Of The Roman Empire, Translated by F. W. Walbank, London: Penguin.