دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، زمستان 1390، صفحه 1-150 
7. بررسی تطبیقی آرای مارکس و شکسپیر

صفحه 19-42

10.22054/wph.2012.6133

نصرالله امامی؛ محمدرضا کمالی بانیانی