مقاله پژوهشی
آیا حکم عقلانی دربارة باور به خدا مستلزم الهیات طبیعی است؟

عباس یزدانی

دوره 7، شماره 28 ، دی 1390، صفحه 141-154

https://doi.org/10.22054/wph.2012.6127

چکیده
  آیا باور به خدا مستلزم استدلال‌هایی در باب الهیات طبیعی است که به طور عقلانی توجیه شده باشند؟ برخی معرفت‌شناسان «اصلاح‌شده» بر این باورند که استدلال‌های الهیات طبیعی می‌توانند باورهای خداپرستانه را تأیید و تحکیم کنند، آنها ادعا می‌کنند که از آنجا که هیچ یک از استدلال‌های خداپرستانة سنتی صادق نبوده است، نمی‌توان باورهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ابداعات ملاصدرا در حکمت عملی و نتایج آن بر شأن آدمی

رضا اکبریان؛ محسن امامی نائینی

دوره 7، شماره 28 ، دی 1390، صفحه 116-140

https://doi.org/10.22054/wph.2012.6128

چکیده
  به نظر ملاصدرا استکمال هر دو قوة نفس، چه قوة عقل نظرى و چه قوة عقل عملى، رسیدن به سعادت است. چنین سخنی اختصاص به ملاصدرا ندارد. سایر فیلسوفان مسلمان هم به پیروی از فیلسوفان یونان به چنین سخنی قائل بوده‌اند. مسئلة مهم که منشأ تفاوت میان نظر آنها است، رابطه میان حکمت نظری و حکمت عملی است که در آن نظر مقدم است یا عمل؟ فکر مقدم است یا اراده؟ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
معرفت و واقعیت در مکتب ودانتا با تاکید بر آراء شانکارا

علی نقی باقر شاهی

دوره 7، شماره 28 ، دی 1390، صفحه 99-115

https://doi.org/10.22054/wph.2012.6129

چکیده
  از میان متفکران مکتب ودانتا دیدگاه شانکارا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بیش‌ترین تفاسیر و مقالات نیز به آراء او اختصاص یافته است. از این رو، بی‌مناسبت نیست که او را متنفذترین حکیم هندی مکتب ودانتا خواند. مقالة حاضر نیز می‌کوشد به آراء متافیزیکی و معرفت‌شناختی وی در مکتب ودانتا بپردازد. مکتب ودانتا بیش‌تر با نام شانکارا عجین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سلامت معنوی از دیدگاه «رنه دکارت» و «علامه طباطبائی»

رحمت الله موسوی مقدم؛ امیر عباس علیزمانی

دوره 7، شماره 28 ، دی 1390، صفحه 77-98

https://doi.org/10.22054/wph.2012.6130

چکیده
  در این مقاله به بررسی تطبیقیِ موضوع سلامت معنوی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان سلامت که اخیراً در سازمان جهانی بهداشت به مؤلفه‌های قبلی سلامت، یعنی جسمی، روانی و اجتماعی اضافه شده است، از دیدگاه دکارت به عنوان مؤسس فلسفة جدید غرب، و علامه طباطبائی به عنوان نمایندة فلسفه و فرهنگِ اسلامی، می‌پردازیم. نزد دکارت، سلامت معنوی به لحاظ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسة نمادپردازی نور و سیاهی در شهود عارفانه در طریقة کبرویه و مسیحیت شرقی

نادر محمد زاده

دوره 7، شماره 28 ، دی 1390، صفحه 59-46

https://doi.org/10.22054/wph.2012.6131

چکیده
  در این پژوهش شهود در عرفان طریقة کبرویه با عرفان مذهب ارتدکس به صورت مقایسه‌ای بررسی می‌شود. بیش‌تر عرفای هر دو طریق خدا را در قالب نور مشاهده کرده‌اند، اما گروهی از آنان خدا را در نماد سیاهی یا نور سیاه تجربه نموده‌اند. آنان برای تنزیه خدا از هر گونه تشبیهی، حضور درک‌ناپذیر او را در نماد نور سیاه بیان کرده‌اند؛ این نوری است که موجب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مشکل طرح‌های تکذیب‌ناپذیری و لغوپذیری برای حل مسائل گتیه چیست؟

محمدعلی عباسیان

دوره 7، شماره 28 ، دی 1390، صفحه 43-58

https://doi.org/10.22054/wph.2012.6132

چکیده
  مسائل گتیه موارد یا نمونه‌هایی هستند که از مواجهه با تحلیل JTB معرفت، به مثابه باور صادق موجه که p، می‌گریزند. بنا بر نظریة JTB معرفت، S می‌داند که p، اگر فقط: الف) یک گزارة صادق وجود داشته باشد؛ ب) S باور داشته باشد که p صادق است؛ ج) S در باور به اینکه p، موجه باشد. مسائل گتیه بیان می-کنند که این سه شرط (الف تا ج) برای تبیین اینکه معرفت چیست کافی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی آرای مارکس و شکسپیر

نصرالله امامی؛ محمدرضا کمالی بانیانی

دوره 7، شماره 28 ، دی 1390، صفحه 19-42

https://doi.org/10.22054/wph.2012.6133

چکیده
  تفکر مارکسیستی دربارة فرهنگ، زمینة تحقیق و آموزش بسیاری را در گروه‌های دانشگاهی ادبیات فراهم کرده و نقش مهمی را در توسعة آثار نظری اخیر ایفا نموده است. فمینیسم، تاریخ‌گرایی جدید، ماتریالیسم فرهنگی، نظریة پسااستعماری و نظریة کوییر، همگی اندیشه‌هایی را دربارة محصول فرهنگی به دست می-دهند که از مارکس نشأت گرفته است، و مهم‌تر آنکه ...  بیشتر