نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه آزاد

2 هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله به بررسی تطبیقیِ موضوع سلامت معنوی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان سلامت که اخیراً در سازمان جهانی بهداشت به مؤلفه‌های قبلی سلامت، یعنی جسمی، روانی و اجتماعی اضافه شده است، از دیدگاه دکارت به عنوان مؤسس فلسفة جدید غرب، و علامه طباطبائی به عنوان نمایندة فلسفه و فرهنگِ اسلامی، می‌پردازیم. نزد دکارت، سلامت معنوی به لحاظ نگرش اومانیستی او، جنبة انتزاعی دارد و صرفاً به ساحت آگاهی و بینش عقلانی انسان برمی‌گردد و مبین تفسیر طبیعی (مادی) از انسان است و به ساحت فرابشری او توجه چندانی ندارد. اما نزد علامه که فیلسوفی الهی است، سلامت معنوی، مبتنی بر ساحت مابعدالطبیعی و معناخواهی انسان است؛ یعنی بر پذیرش اصلِ حقیقت مطلق (خدا) به عنوان معنای زندگی که ضمن اصلاح بینش و نگرش انسان، به ساحت گرایشی و رفتاری او هم‌ جهت می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spiritual Health in Rene Descartes' and Allameh Tabatabaei's Views

نویسندگان [English]

  • tahmatollah mousavi moghaddam 1
  • amir abbas alizamani 2

چکیده [English]

A comparative discussion on "Spiritual Health", as one of the most imperative health fundamentals has been initiated. This concept has recently been added to the previous health constituents including physical, psychological and social aspects by the World Health Organization. This paper considers views adopted by two philosophers and thinkers, Rene Descartes, known as the father of modern philosophy, culture and humanism and Allameh Tabatabaei, regarded as the representative of Islamic culture and philosophy in recent time. Due to his humanistic perspective, Descartes holds that spiritual health is of an abstract nature and is solely connected with human's conscience and intellectual insight and is also indicative of a naturalistic (materialistic) interpretation of humans, but it is not concerned with humans' desires, behavior and super-humanistic realm. But, in Allameh Tabatabaei's opinion, who is a divine philosopher, spiritual health depends on humans' super-naturalistic realm and meaning seeking nature, i.e. the acceptance of absolute reality principle (God) as the meaning of life that aside from correcting humans' insight and outlook, assigns direction to his behavior and attitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allameh Tabatabaei
  • Rene Descartes
  • Spiritual Health