نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز

2 هیئت علمی دانشگاه ایذه

چکیده

تفکر مارکسیستی دربارة فرهنگ، زمینة تحقیق و آموزش بسیاری را در گروه‌های دانشگاهی ادبیات فراهم کرده و نقش مهمی را در توسعة آثار نظری اخیر ایفا نموده است. فمینیسم، تاریخ‌گرایی جدید، ماتریالیسم فرهنگی، نظریة پسااستعماری و نظریة کوییر، همگی اندیشه‌هایی را دربارة محصول فرهنگی به دست می-دهند که از مارکس نشأت گرفته است، و مهم‌تر آنکه هر یک از این نظرات ارتباط خاصی با مطالعات ادبیِ دورة رنسانس دارند. به رغم این، اندیشه‌های اصلی مارکس به ندرت در آثاری دربارة شکسپیر به درستی تبیین شده‌اند، و حتی ادعا شده که آنها ارتباطی با هم ندارند. این مقاله قصد دارد تا تأثیرات مارکسیسم بر آثار وابسته به شکسپیر را تبیین کند و راه‌هایی را پیشنهاد دهد که این تأثیرات می‌توانند در آن نقشی را در ادبیات متعهد سیاسی، نقد ادبی و تحلیل فرهنگی ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Marx and Shakespeare’s Views

نویسندگان [English]

  • nasrollah emami 1
  • mohammadreza kamali baniani 2

چکیده [English]

Marxist thinking about culture has paved the way for much research and teaching in university departments of Literature and played a crucial role in the development of recent theoretical works. Feminism, New Historicism, cultural materialism, Postcolonial theory, and queer theory all draw upon ideas about cultural production that can be traced to Marx, and significantly each also has a special relation with Renaissance literary studies. Despite this, Marx's main ideas are seldom properly explained in works about Shakespeare and it is even claimed that they have lost their relevance. This paper aims to explicate the influences of Marxism on Shakespearians, and to suggest ways in which it can play a role in the future of politically engaged literary, dramatic criticism and cultural analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marx
  • SHAKESPEARE
  • Literature Theories