نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه قزوین

چکیده

از میان متفکران مکتب ودانتا دیدگاه شانکارا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بیش‌ترین تفاسیر و مقالات نیز به آراء او اختصاص یافته است. از این رو، بی‌مناسبت نیست که او را متنفذترین حکیم هندی مکتب ودانتا خواند. مقالة حاضر نیز می‌کوشد به آراء متافیزیکی و معرفت‌شناختی وی در مکتب ودانتا بپردازد. مکتب ودانتا بیش‌تر با نام شانکارا عجین است، از این رو او را نماینده اصلی مکتب ودانتا می‌دانند. با توجه به اینکه او شدیداً به سنت هندو وفادار بوده و آثارش دارای آراء بدیعی است، از این رو توانست بیش از دیگران علاقة متفکران معاصر هندی را به خود جلب کند و منشاء الهامی برای اندیشه‌های آنها باشد. مکتب ودانتای شانکارا مبتنی بر فلسفة آدویتا (عدم ثنویت) است که طبق آن حقیقتْ واحد است، هر چند به صورت کثرت جلوه می‌کند. نظریة عدم ثنویت شانکارا ریشه در مکاتب فلسفی بودایی دارد و آنها نیز متأثر از اوپانیشاد بوده‌اند. شانکارا آراء خود را درباره متافیزیک و معرفت از طریق تفاسیر خود بر سوتراهای باداریانا مطرح نمود. او هر نوع ثنویتی را رد می‌کرد و به عدم ثنویت در عرصة متافیزیک، معرفت‌شناسی و ارزش‌شناسی اعتقاد داشت. می‌توان گفت او هم تحت تأثیر آیین بودا بود و هم آن را مورد انتقاد جدی قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Knowledge and Reality in the Vedanta School with emphasis on Shankara’s Views

نویسنده [English]

  • ali naghi bagher shahi

چکیده [English]

Of all the Vedantic school, that of Shankara has the most importance and allocates the largest amount of literature in the form of commentaries and treaties to itself, so that it would not be inappropriate to call Shankara the most influential Indian philosopher. This article is an attempt to shed some light on knowledge and reality as viewed in Vedantic school of Shankara. Since Shankara is the main exponent of this school, Vedanta philosophy is associated with his name. Owing to his intensely loyalty to tradition and innovative nature of his works, he fascinated and inspired the contemporary Indian thinkers more than other Vedantins. Shankara's Vedanta is based on Advaita (non-dualism) philosophy, according to which ultimate reality is one (unqualified monism), though it appears in many individuals. His non-dualism is traceable to Buddhism, and the latter also is believed to have its origin in the Upanishads. Shankara developed his views about knowledge and reality through his commentaries on the Bdarayana’s Sutras (aphorism). He rejected all types of dualism and proposed a metaphysical, epistemological, and axiological non-dualism. It is said that he was under the influence of Buddhism, yet he was a severe critic of Buddhism as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Reality
  • Advaita
  • Shankara
  • Upanishads