دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1389، صفحه 7-155 

مقاله پژوهشی

1. فرمالیسم زیبایی‌شناختی، واکنش‌ها و راه‌حل‌ها

صفحه 16-28

10.22054/wph.2011.6120

خسرو باقری نوپرست؛ محمد زهیر باقری نوع پرست