مقاله پژوهشی
اختیار انسان از منظر صدرا و یاسپرس

فرح رامین

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1389، صفحه 7-31

https://doi.org/10.22054/wph.2010.5807

چکیده
  مسألة اختیار آدمی از جمله موضوعات مهمی است که در آراء صدرالمتألهین به‌عنوان مؤسس حکمت متعالیه و یاسپرس به‌عنوان یکی از فلاسفه خدامدار بی‌دین اگزیستانسیالیست، مطرح است. در تطبیق آراء این دو فیلسوف، با توجه به افق و مبانی فکری متفاوت این دو تفکر، همواره باید جانب احتیاط را رعایت کرد. توجه یاسپرس به انسان و تأکید بر وجود ساحتی اصلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مسألة تعبیر گزاره‌های احتمالاتی در علم

امیر احسان کرباسی زاده؛ میثم محمد امینی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1389، صفحه 33-51

https://doi.org/10.22054/wph.2010.5808

چکیده
  گزاره‌های احتمالاتی دستة خاصی از گزاره‌ها هستند که در گفتار روزمره و علمی استفاده‌های فراوان دارند. تحلیل مفهوم و تعبیر احتمال برای بررسی جایگاه این گزاره‌ها در علم مسأله‌ای اساسی است. تدقیق مفهوم احتمال و تعبیر آن برای فهم و ارزیابی محتوای گزاره‌های علمی ضرورت دارد. در این مقاله پس از معرفی دستگاه استاندارد اصل موضوعی احتمالات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آراء معرفتی دنس اسکوتوس و مقایسة آن با آراء ابن‌سینا

مهدی عباس زاده

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1389، صفحه 53-74

https://doi.org/10.22054/wph.2010.5809

چکیده
  این نوشتار بر آن است که به بررسی و تبیین آراء فیلسوف و متکلّم اسکاتلندی مَدرسی، یوهانس دنس اسکوتوس (1308-1266 م.) دربارة «معرفت» و مقایسة اجمالی آن با آراء معرفتی ابن‌سینا بپردازد. اسکوتوس ترجمة لاتین کتاب «الشفاء» ابن‌سینا را مطالعه کرده است و آنگونه که در ضمن این نوشتار مشاهده خواهد شد، افکار و آراء معرفتی ابن‌سینا بر آراء ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین دموکراسی رایزنانه در اندیشه‌های فلسفی هابرماس

حسین هرسیج؛ جلال حاجی زاده

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1389، صفحه 75-93

https://doi.org/10.22054/wph.2010.5810

چکیده
  چون دموکراسی ماهیت پویا و زایایی دارد، بحث و بررسی در باب مبانی، آموزه‌ها و تطور مفهومی آن همچنان ادامه دارد. پژوهش و تبیین علمی‌نظریة دموکراسی رایزنانة هابرماس، و ارزیابی ِانعکاس، و نسبت مبانی فلسفی و معرفت‌شناختی‌اش با آن، هدفی‌ست که پژوهشگر در این تحقیق دنبال می‌کند. پس سعی بر آن است که ضمنِ تجزیه و تحلیل الگوی دموکراسی هابرماس، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسة احکام ترکیبی ماتقدم با تداعی صور نفسانی هیوم

علی مرادخانی؛ پیمان پورقناد

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1389، صفحه 95-105

https://doi.org/10.22054/wph.2010.5811

چکیده
  این مقاله در پی یافتن وجوه تمایز قضایای ترکیبی ماتقدم (که مقولات فاهمه در حکم بدان‌ها ضروری هستند) از صرف تداعی صور نفسانی است. با تحلیل منطقی قضایای حاوی مقولات کانت، نشان می‌دهیم که مقولات وجهه نظر کیفیت و کمیت (به استثنای مقوله تمامیت) مفهومی‌ذهنی که به تجربه در نمی‌آید، در بر ندارند و تنها معرف ساختارهای منطقی هستند - که تجربه‌گرایان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ادلة جهان‌شناختی در آثار علّامه طباطبایی و مقایسة آن با آراء ابن‌سینا

فروزان راسخی؛ سمیه کلاهدوزان

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1389، صفحه 107-129

https://doi.org/10.22054/wph.2010.5812

چکیده
  برهان جهان‌شناختی از جمله براهین اثبات وجود خداست که از زمان افلاطون تا کنون مورد توجّه فلاسفه بوده است. در این مقاله تقریرات جدید علّامه طباطبایی از این براهین، به‌ویژه از برهان علّت و معلول و برهان حرکت و محرّک مورد بررسی قرار گرفته و آراء ایشان در این زمینه با آراء ابن‌سینا مقایسه شده است. به این منظور، براهینی که ابن‌سینا در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
محدودة معرفت انسان نسبت به حق تعالی

پروین نبیان

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1389، صفحه 131-151

https://doi.org/10.22054/wph.2010.5813

چکیده
  مقالة حاضر در پی پاسخ دادن به این سؤال اساسی است که «حدّ معرفت انسان نسبت به حق تعالی چیست؟». در پاسخ به این سؤال اغلب اندیشمندان در اینکه متعلق معرفت حق تعالی ذات حق نیست، اشتراک نظر دارند امّا در عین حال شناخت حق تعالی را از طریق شناخت صفات خداوند امکان‌پذیر دانسته‌اند و در محدودة شناخت صفات، گروهی راه تشبیه و گروهی راه تنزیه ...  بیشتر