مقاله پژوهشی
دیدگاههای وجودی کییرکگارد در باب درامنویسی پینتر

علی نظری

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1388، صفحه 151-136

https://doi.org/10.22054/wph.2009.6112

چکیده
  سورن کییرکگارد (1813-1855) توجه خود را به عناصر وجودی هستی ما معطوف کرده بود. از میان این عناصر، مفاهیم اضطراب، هراس، گناه و ازخودبیگانگی از اهمیت بسیار برخوردارند. فلسفة وجودی (اگزیستانسیالیسم) کوشید اسرار وجودی بشر را دریابد و به او کمک کرد که از تنهایی، اضطراب، و هراسی که وجود و بقای او را تهدید میکند رها شود. هراس بشر معلول این فرض او ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
صلحطلبی و چشماندازهای آن برای آرامش اجتماعی

آدبولا بابتونده اکلنولا

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1388، صفحه 133-150

https://doi.org/10.22054/wph.2009.6113

چکیده
  این مقاله، پژوهشی است نقادانه درباره دکترین صلحطلبی. در این دکترین عقیده بر این است که رفتار عاری از خشونت ضامن صلح و آرامش اجتماعی است. جستار حاضر مفروضات بنیانی این نظریه، ویژگیهای ممیز اصلی آن، و همچنین میزان سهم واقعی آن را در پیشبرد صلح و آرامش اجتماعی بررسی میکند و اظهار میدارد که صلحطلبی به منزلة یک نظریه، به برقراری نظم اجتماعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیلی بر ضرورت تعامل میان مابعدالطبیعه و علوم

علی مرادخانی

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1388، صفحه 121-132

https://doi.org/10.22054/wph.2009.6114

چکیده
  این مقاله تأملی است در باب تعامل میان مابعدالطبیعه و علوم که نمونهای از آن در عصر پیشمدرن، در نظام ارسطو تحقق یافت. با این حال، این تعامل به تدریج با ظهور انقلاب علمی، به ویژه علم کلاسیک، در قرن هفده و هجده، در عصر مدرن تضعیف شد. در قرن نوزده، پیدایش پوزیتیویسم موجب شد تا مابعدالطبیعه معناداری خود را از دست بدهد و بیرون از حوزه شناخت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
هم اکنون همگی پست‌مدرنیست هستیم! فلسفه آفریقا و دستورکار پست‌مدرن

ادیشنا افولیان

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1388، صفحه 95-120

https://doi.org/10.22054/wph.2009.6115

چکیده
  این مقاله تلاشی است در جهت فهم دقیق کاربرد مفهوم پستمدرنیسم در فلسفة آفریقا، و به تحلیل مشکلات پسااستعماری آفریقا میپردازد. ضرورت پرداختن به این مسئله پیامد افزایش حجم ادبیات مربوط به تفسیر پستمدرنیسم در مطالعات آفریقاست. کسانی که من آنها را «خردهگیر» مینامم دربارة مفهوم پستمدرنیسم در قارهای که با مشکلات مدرنیته دست و پنجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
میرفندرسکی: فیلسوفی مشائی یا اشراقی؟

حسین کلباسی اشتری

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1388، صفحه 77-94

https://doi.org/10.22054/wph.2009.6116

چکیده
  تمامی مورخان و پژوهشگران حوزة فلسفة اسلامی اذعان دارند که قرن یازده ه.ق (دورة صفوی) دورة شکوفایی فلسفة شیعی ایران و ظهور شخصیتهایی چون میرداماد، شیخ بهایی، ملاصدرا، و میرفندرسکی بود. در میان آنها، ابوالقاسم میرفندرسکی کمتر از بقیه شناخته شده است و جنبههای علمی و عملی زندگی او به تفصیل مورد بررسی قرار نگرفتهاند. از همه مهمتر، مکتب مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
حرکت جوهری و تکامل انسان در مکتب ملاصدرا

قدرت الله قربانی

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1388، صفحه 55-76

https://doi.org/10.22054/wph.2009.6117

چکیده
  در پژوهش در باب حکمت استعلایی اسلام با نظریاتی از ملاصدرای شیرازی رو به رو میشویم. در اینجا سعی بر آن است تا بر مبنای نظریة «حرکت جوهری» او خلقت روح و تکامل بشر اثبات گردد. ملاصدرا در تکوین این نظریه چند اصل برجستهتر را مدنظر قرار داد که عبارتاند از: اصالت وجود، مراتب وجود، وحدت میان عاقل و معقول، خلقت ناسوتی هستی، خلقت جسمانی روح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش آزادی در بروز بحران‌ها

جولی اُلدتون اُگونکویا

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1388، صفحه 16-54

https://doi.org/10.22054/wph.2009.6118

چکیده
  این مقاله به بررسی ماهیت و علل بحرانها، که مایة فتنه در جوامع بشری هستند، میپردازد و در این باره بحث میکند که آزادی نقش مهمی در بروز بحران اجتماعی دارد. فرض مسلم این است که بحران شکلهای مختلفی دارد و جنگ حادترین شکل بحران در جهان است که خود انواع مختلف دارد. متعاقباً، آن گاه که از علل جنگ سخن به میان میآورم، جنگ را نمایندة تمامی انواع ...  بیشتر