نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه آزاد اراک

چکیده

سورن کییرکگارد (1813-1855) توجه خود را به عناصر وجودی هستی ما معطوف کرده بود. از میان این عناصر، مفاهیم اضطراب، هراس، گناه و ازخودبیگانگی از اهمیت بسیار برخوردارند. فلسفة وجودی (اگزیستانسیالیسم) کوشید اسرار وجودی بشر را دریابد و به او کمک کرد که از تنهایی، اضطراب، و هراسی که وجود و بقای او را تهدید میکند رها شود. هراس بشر معلول این فرض او بود که در این جهان بیگانه، وانهاده شده است. پینتر تصاویری از مرگ و زندگی، بودن و نبودن، و واقعیت تقلیل بشر در حد موجودی پوچ و فناپذیر را ترسیم کرد. نمایشنامة او نقد تلخی است بر وجود بشر. در جهان پینتر، صلح و امنیت توهمی صرف هستند که در خطر نابودی بیرونی قرار دارند. شخصیتهای نمایش او بر اثر اضطراب و هراس به عجز آمدهاند. بقای بشر بستگی دارد به وجود او در یک اتاق. نمایش در پایان به این ختم میشود که جایگاه انسان در جهان، به ادعای کییرکگارد، «ناامن و ایمنیناپذیر» است. انسان در جهان وانهاده شده است، و در تنهایی خویش اسیر اضطرابی عجزآور است. به ادعای کییرکگارد، پوچی منشأ این اضطراب است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Kierkegaard's Existential Views on Harold Pinter's Dramaturgy

نویسنده [English]

  • ali nazari

چکیده [English]

Soren Kierkegaard (1813-55) focused his attention on the existential elements of our existence; Among these elements the concepts of anxiety, dread, guilt and alienation are of primary importance. Existentialism has tried to discover the mysteries of man’s existence, and helped him to find a way out of his loneliness, anxiety and dread that threaten his existence and survival. Man’s dread caused by the assumption that he was thrown into this alien world. Pinter has depicted the images of life and death, being and non-being, and the reality of man’s reduction into a cipher of non-being. His drama is a bitter commentary on human being’s existence. In Pinter’s world, peace and security remain a mere illusion, vulnerable to utter annihilation. His characters are paralyzed by anxiety and dread. Man's survival depends upon his existence in a room. It concludes that man’s place in the world as Kierkegaard claimed is "insecure and non-securable" (Wick, 2006). Man is thrown into the world, and in his loneliness is paralyzed by anxiety. The source of this anxiety as Kierkegaard claimed is nothingness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alienation
  • existence
  • Anxiety
  • guilt
  • dread
  • Freedom
  • responsibility