نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه ایبادان نیجریه

چکیده

این مقاله، پژوهشی است نقادانه درباره دکترین صلحطلبی. در این دکترین عقیده بر این است که رفتار عاری از خشونت ضامن صلح و آرامش اجتماعی است. جستار حاضر مفروضات بنیانی این نظریه، ویژگیهای ممیز اصلی آن، و همچنین میزان سهم واقعی آن را در پیشبرد صلح و آرامش اجتماعی بررسی میکند و اظهار میدارد که صلحطلبی به منزلة یک نظریه، به برقراری نظم اجتماعی صلحآمیز بسیار خوشبین است. با این حال، این نظریه با مشکلاتی مواجه است که مانع بالفعل شدن کارامد آن میگردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pacifism and Its Prospects for Social Peace

نویسنده [English]

  • adebola babatonde ekamola

چکیده [English]

The paper critically examines the pacifist doctrine, which maintains that the practice of non-violence provides a guarantee for social peace. It scrutinises the underlying assumptions of the theory, its essential characteristics as well as the extent to which it can actually promote social peace. The paper maintains that as a theory, pacifism holds great promise in the quest for a peaceful social order. However, it has a number of problems that inhibits its practical effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • absolute pacifism
  • violence
  • direct action
  • structural violence
  • private pacifism