نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه لاگوس نیجریه

چکیده

این مقاله به بررسی ماهیت و علل بحرانها، که مایة فتنه در جوامع بشری هستند، میپردازد و در این باره بحث میکند که آزادی نقش مهمی در بروز بحران اجتماعی دارد. فرض مسلم این است که بحران شکلهای مختلفی دارد و جنگ حادترین شکل بحران در جهان است که خود انواع مختلف دارد. متعاقباً، آن گاه که از علل جنگ سخن به میان میآورم، جنگ را نمایندة تمامی انواع جنگها و نمونهای از نوعی بحران در جامعه تلقی میکنم. من کاملاً از عللی که محققان برای بحرانها برشمردهاند آگاهم، اما ظاهراً آنها در کارهای خود آزادی را نادیده انگاشتهاند. از این رو، این مقاله استدلال میکند که هر نوع محرومیتی به نوعی منکر آزادی است و بحران غالباً حاصل روابط ناسالم اجتماعی است که بیشتر اوقات یا به صورت انکار آزادی یا اعمال افراطی آن ظهور مییابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Freedom in Relation to the Causes of Crises

نویسنده [English]

  • Jolley Oladotun Ogunkoya

چکیده [English]

This work examines the nature and causes of crises that are bedeviling human society, and argues the thesis that freedom has a pivotal role to play in the emergence of crises in society. The work takes it for granted that there are different forms of crisis and that the highest form of crisis in the world is war, which itself, has many variants. Consequently, when I speak of the causes of war, I am by so-doing talking about the phenomenon of war as a representative of all forms of war and as an example of a form of crisis in society. I am quite aware of the various factors that have been identified by scholars as the causes of crises, but there seems to be an omission of the place of freedom in their submissions. The paper therefore argues that all forms of deprivation are denials of freedom and that crises are mostly products of unhealthy social relations which are often exhibited in a form of either a denial of freedom or an excessive exercise of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom
  • war
  • Crisis
  • Religion
  • Culture
  • political and economic deprivation