نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه آزاد

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله در پی یافتن وجوه تمایز قضایای ترکیبی ماتقدم (که مقولات فاهمه در حکم بدان‌ها ضروری هستند) از صرف تداعی صور نفسانی است. با تحلیل منطقی قضایای حاوی مقولات کانت، نشان می‌دهیم که مقولات وجهه نظر کیفیت و کمیت (به استثنای مقوله تمامیت) مفهومی‌ذهنی که به تجربه در نمی‌آید، در بر ندارند و تنها معرف ساختارهای منطقی هستند - که تجربه‌گرایان نیز بر آن اذعان دارند - نه شروط ضروری حکم. مقولات وجهه نظر جهت به شرط معناداری تنها به‌واسطة ذهن معنا می‌یابند نه از طریق تجربه. مقولة علت در احکام شرطی دقیق‌تر بررسی می‌شود و نشان داده می‌شود که دیدگاه تجربه‌گرایان با دیدگاه کانت از حیث ماهیت رابطة علی ناسازگار اما از حیث وجود خود رابطه بین پدیدارها، سازگار است. در این بین به مقولات جوهر و مشارکت به دلیل خارج شدن از بحث مورد نظر نمی‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of A Priori Synthetic Judgments and Hume’s Theory of Abstract Ideas

نویسندگان [English]

  • ali moradkhani 1
  • peyman pour ghannad 2

چکیده [English]

This essay is to find distinctive aspects of a priori synthetic statements, whose judgment depends upon categories of understanding, in comparison to Hume’s discussion of abstraction and meaning. Through logical analysis of statements containing Kant’s Categories, we will demonstrate that the categories of Quality and Quantity, excluding the category of Universality, contain no mental concept unlikely to be experienced; they are therefore merely expressive of logical structures – a fact also acknowledged by empiricists – not as essential conditions for judgment. The categories of Modality, if meaningful, are perceivable only by mind not through experience. As for the conditional judgments, the Category of Causality will be discussed more precisely in this paper. It will be shown that the empiricist approach is incompatible with Kant’s theory in respect to the essence of causal relation, but compatible with it concerning the very existence of such relation. Here, we are not to deal with the Category of Substance or the Category of Reciprocity, since they are simply irrelevant to our discussions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • a priori synthetic statements
  • association of ideas (meanings)
  • relation
  • impressions
  • contiguity in time or place