دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، زمستان 1387، صفحه 7-128 
2. مبانی روشنگری در اندیشۀ روسو

صفحه 27-44

10.22054/wph.2009.5759

علی کرباسی زاده؛ فاطمه سلیمانی دهنوی


3. تبیین تطبیقی اهداف آموزش فلسفه به کودکان در کشورهای مختلف

صفحه 45-70

10.22054/wph.2009.5760

محسن فرمهینی فراهانی؛ محمد حسن میرزا محمدی؛ اسماعیل خارستانی