معرفت شناسی رئالیستی اصول فلسفه و روش رئالیسم و چند دشواری مبنایی در آن

مسعود امید

دوره 3، شماره 12 ، دی 1386، صفحه 9-21

https://doi.org/10.22054/wph.2008.5739

چکیده
  کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم در عین برخورداری از آشکارگری و سادگی در بیان مواضع معرفت شناختی خود حاوی عمق و غنای قابل توجهی است و از همین رو نیازمند بازخوانی و بازسازی های مستمر در گذر زمان است. در همین راستا، در این مقاله طی بازخوانی این اثر مهم، به پی جویی برخی دعاوی و مبادی دیدگاه مختار این کتاب برآمده و این نتیجه حاصل می شود که آنچه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شاخه زرین فریزر و ملاحظات ویتگنشتاین بر آن (عمل دینی و نحوه شکل گیری آن)

عطیه زندیه

دوره 3، شماره 12 ، دی 1386، صفحه 23-44

https://doi.org/10.22054/wph.2008.5740

چکیده
  یکی از دل مشغولی های ویتگنشتاین در سراسر دوران زندگی اش مساله دین بود او بیشتر به زبان باور دینی می پرداخت. اما فریزر با نگارش شاخه زرین ویتگنشتاین را برانگیخت تا علاوه بر باور دینی از عمل دینی نیز سخن بگوید. فریزر با محور قرار دادن چگونگی سلطه انسان بر طبیعت، ادوار زندگی انسان را به سه دوره جادو، دین و علم تقسیم می کند. وی دو دوره اول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نسبت نظریه عدالت راولز با فلسفه حق هگل

میثم سفید خوش؛ یوسف شاقول

دوره 3، شماره 12 ، دی 1386، صفحه 45-64

https://doi.org/10.22054/wph.2008.5741

چکیده
  جان راولز نظریه عدالت خویش را اساسا در تقابل مستقیم با نظریه فایده گرایی شکل داده است زیرا معتقد است فایده گرایی آماده است تا آزادی و عدالت را برای تامین منفعت و سعادت افراد جامعه قربانی کند. راولز به منظور ارائه نظریه ای که از آفات فایده گرایی و به ویژه فردگرایی افراطی آن بری باشد ضروری می بیند تا راهکارها و مفاهیم اساسی فلسفه حق هگل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و نقد دلیل عقلی اشاعره در اثبات رویت خدا

نصرت الله حکمت

دوره 3، شماره 12 ، دی 1386، صفحه 65-76

https://doi.org/10.22054/wph.2008.5742

چکیده
  بحث رویت خدا، یکی از مباحث پر جنجال کلامی است. اشاعره معتقدند خدا را در آخرت با چشم سر می توان دید و در اثبات ادعای خود هم دلیل عقلی آورده اند و هم دلیل نقلی. دلیل عقلی متکلمان اشعری، که نخستین بار از سوی ابوالحسن اشعری مطرح شد و به گونه های مختلف تقریر گردیده از جهات مختلف مخدوش است. از این رو اشاعره از جمله امام فخر رازی به این نتیجه رسیده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دریدا و مولوی در برابر فلاسفه

عامر قیطوری؛ حمید طاهری؛ جعفر میرزایی

دوره 3، شماره 12 ، دی 1386، صفحه 77-92

https://doi.org/10.22054/wph.2008.5856

چکیده
  مطالعه حاضر بر آنست تا آراء شاعر و عارف ایرانی یعنی مولوی در باب تفکر فلسفی را در چارچوبی نوین و در کنار یکی از فلاسفه بنام فرانسوی یعنی ژاک دریدا مورد مداقه قرار دهد. آنچه این دو را می تواند به گونه ای به یکدیگر پیوند دهد برخورد نقادانه با ادعاهای بنیادین فلاسفه در دسترسی به حقیقت است. نزد هر دو عقل محصور در جهان مادی یا گرفتار در دلالتهای ...  بیشتر