نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم در عین برخورداری از آشکارگری و سادگی در بیان مواضع معرفت شناختی خود حاوی عمق و غنای قابل توجهی است و از همین رو نیازمند بازخوانی و بازسازی های مستمر در گذر زمان است. در همین راستا، در این مقاله طی بازخوانی این اثر مهم، به پی جویی برخی دعاوی و مبادی دیدگاه مختار این کتاب برآمده و این نتیجه حاصل می شود که آنچه معرفت شناسی رئالیستی، در این کتاب و برخی کتب همسو تحت عنوان جهت داری ذاتی و فطری و لوازم آن از آن گریزان بود به نوعی دیگر و از جانب برخی مبادی و دعاوی مغفول، دامنگیر خود آن شده است. برخی از این عناصر که برای این دیدگاه می تواند دشواری های جدی به بار بیاورد و حتی بدان رنگ غیر رئالیستی بزند عبارتند از: 1. قوای ادراکی 2. ادراک ریاضی 3. وجود خاصیت ذاتی برای ذهن 4. ذهن اصالت ماهیتی. این دشواری ها ناشی از فقدان توجه جدی به مساله زمینه های موثر بر ادراک و ارزیابی معرفت شناختی آنهاست که خود دشواری دیگری را در پی خواهد داشت. این مقاله امیدوار است تا با طرح چنین مبحثی اسباب طرح پرسش و زاویه جدیدی را فراهم آورده باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Realistic Epistemology of "osule falsafehe a ravesh realism" and some Radical Problem on that

نویسنده [English]

  • masoud omid

چکیده [English]

Although "osule falsafeh va raveshe ralism" is a fluent a flowing book but it is very pithy too. This article believes that the book opposes the natural direction and framework of mind. Because it against the innatism. But, on the other hand, by reading it again, we know that the theory of realistic epistemology of this book believes in akind of natural direction of mind. Some of the elements that confirmate these views are: 1- perceptional faculties 2- mathematical perception 3- natural characteristic in mind 4- principality of essence in mind

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innatism
  • "osule falsafeh va raveshe realism"
  • natural direction of mind