دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، زمستان 1395، صفحه 1-140 
2. بررسی استعارۀ تعاملی ماکس بلک

صفحه 23-44

10.22054/wph.2017.7506

مرتضی براتی؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ کریم لویمی مطلق