نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی وضعیت استنادی مقالات منتشرشده در فصلنامۀ حکمت و فلسفه در دورۀ ده‌سالۀ 1384 تا 1393 می‌پردازد. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل استنادی و بررسی کیفی انجام شده و داده‌ها با استفاده از قابلیت‌های آماری نرم‌افزار اکسل تجزیه و تحلیل شده‌اند. در این تحلیل، بخش‌هایی به تحلیل آماری مآخذ مقالات، متوسط تعداد استنادها، میزان استناد به انواع اقلام علمی، وضعیت زبانی مآخذ، میزان خوداستنادی و حوزه‌های موضوعی مقالات اختصاص یافته است.
در قسمت بحث و نتیجه‌گیری این پژوهش هم ده فقره تحلیل کیفی در حوزه‌هایی مانند: نوآوری، علم‌سنجی و اخلاق پژوهش عرضه شده است. گرایش کم این تولیدات فلسفی به مقالات در مقایسه با کتاب‌ها و سایر منابع، مسئلۀ «نوآوری» در این مقالات و رابطۀ آن با کمیت استنادها، «چند نویسندگی» و نسبت آن با نوآوری، سهم ناچیز تولیدات بومی در تولیدات جهانی این حوزه، گرایش زبانی مآخذ مقالات و نیز نسبت خوداستنادی نویسنده و خوداستنادی مجله و نیز دلالت‌های قابل استخراج دربارۀ «کار جمعی» در حوزه‌های نظری‌تر علوم انسانی، ازجمله محورهایی هستند که مدلول آن‌ها در این پژوهش و در ارتباط با تحلیل استنادی انجام شده در حوزۀ فلسفه به‌عنوان یکی از حوزه‌های اصلی علوم انسانی در ایران مورد توجه قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Citation Analysis of Journal of Wisdom and Philosophy in Allameh Tabataba'i University (1384-1393)

نویسندگان [English]

  • Mahdi behniafar 1
  • Amirhossein Rajab Zadeh Assarha 2
  • Zohreh. Abbasian 3

1 Assistant Professor of Philosophy, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

2 Master of Science and Information Science, University of Tehran, Iran.

3 Master of Science in Library & Information Science, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The present study investigates the citation behavior in published articles in the Journal of Philosophy and wisdom in the period 1384 to 1393. Firstly, in this analysis, we have a statistical analysis of the reference sections or bibliography of articles, the average number of citations, types of scientific items, the linguistic status of references, author self-citation, journal self-Citation and articles dedicated research areas.
According to above statistical analysis conducted in this paper, at the conclusion of this study, we present and expose ten qualitative analysis in areas such as innovation, bibliometric analysis and research ethics is supplied. The authors reviewed here, as with many other areas of the humanities and even more of them, to write their works primarily rely on books, then articles and other scientific items. But, the result of our literature review derived from citation studies of philosophy and humanities in English articles, is different. Therefore, the special results and unique analysis and survey in research ethics is obtained. In addition, certain relation between the Iranian philosophical productions with categories such as "innovation", "team working" in the fields of humanities, as well as more theoretical knowledge than we have established a global production

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation Analysis
  • Philosophy
  • Self-Citation
  • Scientometrics
  • Research Ethics
احمد‌زاده، سعادت. (1386). « تحلیل استنادی مقالات هنری فارسی طی سالهای 1374 - 1384». مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 1(18). 109–124. بازیابی22 تیر 1395 از
 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/397576
اشتری، مه‌لقا. (1380). «تحلیل استنادی مقالات فلسفی فارسی طی سال‌های 1370-1377». مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 2(12). 8–22. بازیابی 14 تیر 1395 از
 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/87450
پاکدامن، نشانه؛ علوی، فهیمه. (1389). «تحلیل استنادی مقالات فصلنامه تحقیق در علوم و مهندسی نفت (سال‌های 80 - 86)». دانش شناسی. 1(2). 49–60. بازیابی 2 تیر 1395 از
 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/480883
تصویری‌قمصری، فاطمه؛ جهان‌نما، محمدرضا. (1385). «تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی». مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 1(17). 75–88. بازیابی 20 تیر 1395 ازhttp://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/159545
حری، عباس؛ نشاط، نرگس. (1381). «بررسی رفتار استنادی نویسندگان مقاله‌های مندرج در مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از آغاز تاکنون». روانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران). 2(32). 1–34. بازیابی 25 تیر 1395 از
 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/90791
شهریاری، پرویز. (1385). «تحلیل استنادی مقالات فصلنامۀ علوم اطلاع‌رسانی (1381 - 1381)». مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 1(17). 89–102. بازیابی 25 تیر 1395 از
 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/159546
عصاره، فریده. (1377). «تحلیل استنادی». مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 3(9). 34–48. بازیابی 25 تیر 1395 از http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/87131
عصاره، فریده. (1380). «روشها و کاربردهای اطلاع‌سنجی». رهیافت. 25. 94–100. بازیابی 22 تیر 1395 از http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/407863
عصاره، فریده؛ فارسی، قربان‌علی. (1381). «نمایه استنادی علوم (S. C. I) ساختار و کابردها». رهیافت. 27. 226–235. بازیابی 22 تیر 1395 از
 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/408290
عطاپور، هاشم؛ نوروزی‌چاکلی، عباس؛ حسن‌زاده، محمد. (1388). «بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر ضریب تأثیر نشریات حوزه اقتصاد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری». سیاست علم و فناوری. 1(2)، 53–64. بازیابی 22 تیر 1395 از
 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/852441
علی‌نژاد‌چمازکتی، فاطمه. (1393). «تحلیل استنادی مقالات مجله (مطالعات ادبیات تطبیقی)». مطالعات ادبیات تطبیقی. 8. 129–143. بازیابی 23 تیر 1395 از
 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1063631
فصلنامه حکمت و فلسفه. (1392). گروه‌ها-گروه آموزشی فلسفه-فصلنامۀ حکمت و فلسفه-معرفی و توضیحات دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی. دانشگاهی. بازیابی 22 تیر 1395، ازhttp://tisd.atu.ac.ir/fa/contents/afrad/falsafeh/faslname/moarrefi/html
فصلنامۀ حکمت و فلسفه. (بی‌تا). صفحه اصلی- اطلاعات نشریه. دانشگاه علامه طباطبایی. دانشگاهی. بازیابی 27 تیر 1395، از http://wph.atu.ac.ir/journal/indexing
کوشا، کیوان؛ طباطبایی، یوسف. (1388). «خوداستنادی و کاربرد آن در مطالعات علم‌سنجی». رهیافت. 44. 25–29. بازیابی 22 تیر 1395 از
 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/422510
کریمی، رضا؛ سلیمانی، راضیه. (1387). «تحلیل استنادی مقالات فصلنامۀ علوم حدیث». علوم حدیث. 1(13). 400–422. بازیابی 24 تیر 1395 از
 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/359717
متقی‌دادگر، امیر؛ کریمی، رضا؛ عباداله‌عموقین، جعفر. (1388). «تحلیل استنادی مقالات 30 شماره از فصلنامه "پژوهش‌های فلسفی کلامی" منتشره بین سال‌های 1368 تا 1387». پژوهش‌های فلسفی - کلامی. 1(11). 287–315. بازیابی 22 تیر 1395 از
 http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/733157
مختاری‌نبی، ابراهیم؛ مختاری‌معمار، حسین. (1384). «تحلیل استنادی مقالات تألیفی مدیریت در نشریات مورد تأیید کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در سال‌های 1375-1380». روانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران). 2(35). 137–158. بازیابی 25 تیر 1395 از
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/82440
همایی، بهروز؛ سلیمانی، راضیه؛ افشار، ابراهیم. (1390). «تحلیل استنادی مقالات». عیار پژوهش در علوم انسانی. 1(3). 175–194. بازیابی 22 تیر 1395 از
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/960711
  Buchanan, A. L, Herubel, J.P. V. M. (1993). "Comparing Materials Used in Philosophy and Political Science Dissertations". Behavioral & Social Sciences Librarian. 12(2). 63–70.
Crawford, G. A. (2013). "A Citation Analysis of the Classical Philology Literature: Implications for Collection Development". Evidence Based Library And Information Practice. 8(2). 214–224. Retrieved July 14, 2016, from https: // ejournals. library. ualberta. ca/ index. php/ EBLIP/ article/ view/ 18598
Georgas, H.,& Cullars, J. (2005). "A Citation Study of the Characteristics of the Linguistics Literature". College & Research Libraries. 66(6). 496–516.
Knievel, J. (2013). »Alignment of Citation Behaviors of Philosophy Graduate Students and Faculty«. Evidence Based Library And Information Practice. 8(3). 19–33.
Knievel, J. E.,& Kellsey, C. (2005). "Citation Analysis for Collection Development: A Comparative Study of Eight Humanities Fields1". The Library Quarterly. 75(2). 142–168.
Kumar, K., Raghunadha Reddy,T. (2012). "CITATION ANALYSIS OF DISSERTATIONS SUBMITTED TO THE DEPARTMENT OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE، SRI VENKATESWARA UNIVERSITY, TIRUPATI". International Journal of Digital Library Services. 2(2). 44–84. Retrieved July 14, 2016, from http: // www. ijodls. in/ uploads/ 3/ 6/ 0/ 3/ 3603729/ full _paper _ vol-2_issue-22_.pdf.
Tiew, W.S., Kaur, K. (2000). "Citation Analysis of Journal of Natural Rubber Research,1988-1997". Malaysian Journal of Library & Information Science. 5(2). 45–56. Retrieved July 16, 2016, from http://e-journal.um.edu.my/public/article-view.php?id=839.