نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 .استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

بر مبنای نظریۀ استعارۀ ماکس بلک، واژه‌ها در یک عبارت استعاری با یکدیگر تعامل می‌کنند تا معنایی تولید کنند که حاصل این تعامل است.بلک این تعامل را به‌عنوان تعاملی بین چارچوب و کانون استعاره تحلیل می‌کند که در آن، چارچوب با ارائۀ یک بستر منحصربه‌فرد برای کانون، نوعی گسترش معنایی بر کلمۀ کانونی تحمیل می‌کند. کلمۀ کانونی نیز از این تعامل، معنای تازه‌ای کسب می‌کند. نظریۀ بلک باوجود ارائۀ نکات ارزشمند، در باب مسائلی ازجمله کسب معانی جدید در استعاره­ها، نحوۀ عملکرد آن­ها و درستی یا نادرستی گزاره­های استعاری پاسخ روشن و قانع­کننده­ای ندارد. این نوشته بر آن است تا بررسی جامع و روشنی از نظریۀ تعاملی ارائه دهد و انتقادهایی را نیز نسبت به آن بیان کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the interactional metaphor of Max Black

نویسندگان [English]

  • Morteza Barati 1
  • Mohammad Reza salehi Mazandarani 2
  • Nasrollah Emami 3
  • Karim Lowaimi Mutlaq 4

1 phD of Persian Language and Literature, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahwaz, Iran.

2 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahwaz, Iran.

3 Professor of Persian Language and Literature, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahwaz, Iran.

4 Assistant Professor of English Language and Literature, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahwaz, Iran.

چکیده [English]

By generalizing and developing Richards’s view and by counting limitations of both the substitution and comparison theories, Max Black explains his interaction theory of metaphor. Words in Blacks view, interact in a metaphorical expression to produce a meaning that is the result of this interaction. Black analyzes this interaction as an interaction between the framework and focus of metaphor in which framework, by providing a unique context to focus, imposes an extension of meaning to the focus word. The focus word acquires a new meaning from this interaction. This article is intended to provide a comprehensive and clear study of interaction theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaphor
  • Interactive View
  • Max Black
اژه­ای، محمد علی. (1376). «استعارۀ تعاملی»، مجلۀ جامعه شناسی کاربردی، شمارۀ 8، صفحات 1 تا 14.
استیور، دان. (1384).فلسفۀ زبان دینی. ترجمۀ ابوالفضل ساجدی، تهران: نشر ادیان.
حاج فرج‌الله دباغ، محمدحسین. (1393). مجاز در حقیقت؛ ورود استعاره‌ها در علم، ،تهران: هرمس.
شیخ رضایی، حسین. (1388). «استعاره و علوم تجربی». فصلنامۀاندیشهدینیدانشگاهشیراز، شمارۀ 30، صفحات 74 -57.
ریچاردز، آی. ای.(1383). فلسفۀ بلاغت. ترجمۀ علی‌محمد آسیابادی. تهران: قطره.
هاوکس. ترنس. (1393).استعاره. ترجمۀ فرزانه طاهری. تهران: مرکز.
Black, M. (1979)." How metaphors work: A reply to Donald Davidson". Critical Inquiry, 6(1), 131-143.
Black, M. (1954)." Metaphor". In Proceedings of the Aristotelian Society, Vol: 55, pp. 273-294).
Black, M. (1977). "More about metaphor". Dialectica, 31, 431-457.
Black, Max. (1962). Models and Metaphors: Studies in Language and Philosophy. Ithaca: Cornell University Press.
Black, M. (1966). "Notes on the “Paradoxes of Confirmation". Studies in Logic and the Foundations of Mathematics, Vol: 43, pp 175-197.
Camp, Elisabeth and Marga Reimer.(2006) Metaphor. The Oxford Handbook of Philosophy of Langauge. New York: Oxford University Press.
Davidson, D. (1978). "What metaphors mean". Critical inquiry, 5(1), pp 31-47.
Hills, David. (2004) The Pleasure of Ulteriority: Four Essays on Verbal Metaphor. Ph. D. diss. Princeton: Princeton University.
Johnson, Mark. (1981) ed. Philosophical Perspectives on Metaphor, Minneapolis: University of Minnesota Press.
Kjärgaard, M. S. (1986). Metaphor and Parable. A Systematic Analysis of the Specific Structure and Cognitive Function of the Synoptic Similes and Parables qua Metaphors, Leiden: (AThD 20).
Lycan, W. G. (2000). Philosophy of language. London: Routledge.
Ricoeur. Paul. (1977). The Rule of Metaphor: Multi-disciplinary Studies of theCreation of Meaning in Language, trans. Robert Czerny with KathleenMcLaughlin and John Costello, SJ.Toronto: University of Toronto Press.
Richards, I. A. (1937). The Philosophy of Rhetoric. (Oxford: Oxford University Press, renewed 1964; Galaxy 1965) 89.