دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، زمستان 1393، صفحه 1-190 
5. جایگاه احساس و تخیل در نظام فکری دکارت

صفحه 99-116

عزیزه زیرک باروقی؛ سید مصطفی شهر آیینی


7. تبیین نظریة اشراق در آگوستین با تکیه بر دیدگاه ژیلسون

صفحه 145-162

زهرا محمود کلایه؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبری