دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، زمستان 1392، صفحه 1-144