نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فلسفه دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد فلسفه دانشگاه علامه ‌طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

آیا می‌توان از فلسفۀ فرهنگ هردر، الگویی(مدلی) برای آنچه امروزه فلسفۀ ‌میان ‌فرهنگی ‌‌‌می‌‌‌‌نامند برداشت کرد؟ از آنجا که فلسفۀ میان فرهنگی، اندیشه‌‌ای است که در دنیای معاصر مطرح می‌شود، برای آن که بتوانیم هردر را در راستای این اندیشه بازخوانی کنیم، ناگزیر باید به مولفه‌های فلسفۀ میان فرهنگی در جهان معاصر توجه یابیم؛ تلقی رام ادهر مال و در یک مورد ویمر به همین مقصود مطرح خواهد شد. مهمترینِ این مولفه‌ها از این قرارند: رد ایده‌‌هایی از قبیلِ اروپامحوری، جهان رواگری، مرکزگرایی و نسبیتگرایی؛ در عین حفظ هویت‌ها، تکثرها و مرکزها. با توجه به این مولفه‌های موجود در مال و ویمر (به شرحی که در متن خواهد آمد) به بازخوانی بخش‌هایی از اندیشه‌های فلسفۀ فرهنگ‌ هردر می‌پردازیم تا اندیشه‌های پنهانِ هردردر این موضوعِ معاصر آشکار شود. هردر، پیش از دورۀ معاصر، با اندیشۀ تکثر فرهنگی، بستر اندیشۀ ‌میان‌فرهنگی را در فلسفۀ‌فرهنگ خود آماده ساخت و با نقد اروپا‌محوریِ روشنگری و نژادگراییِ فلاسفۀ نامیِ این دوره، بزرگترین مانع را از راه آن برداشت. مرز دقیق اندیشۀ هردر، آنجاست که در عین باور به تکثر فرهنگی، حفظ هویت‌ها، مرکزیت‌ها و «تفاوت»ها، راه را بر نسبیت‌گراییِ بنیادین و شکاکیت بسته است، چنان‌که در عین باور به امور یاد شده در و پنجره‌های ارتباطات یا گفتگوی چند‌جانبه را در «منادها»ی فرهنگی و تمدنی گشوده است؛ گفتگویی که میتواند به داد و ستد آگاهانه و انتخابی در فرهنگ‌ها و تمدن‌ها منجر شود و انسان‌ها را در انسانیت گرد آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intercultural Philosophy in Accordance With Herders' Philosophy of Culture

نویسندگان [English]

  • Mohammad Meshkat 1
  • Ali Asghar Mosleh 2

1 Associate Professor in Philosophy,University of Isfahan , Isfahan, Iran

2 Professor in Philosophy, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Can Herder's philosophy of culture be a model for what is now called intercultural philosophy? Following the list of the components of intercultural philosophy from the standpoint of Ram and the Wimer in one case, Herder's thoughts about the plurality of cultures and critique of the Enlightenment 's Eurocentrism read out, with respect to those components, to answer this question,. By this to read out, Herder's hidden ideas in this contemporary issue, or in other words, a model for it, appears. While in the Enlightenment, the rest of the cultures were immature and humiliated, for more than two centuries, Herder, with the idea of cultural diversity, provided the basis for intercultural thought in his philosophy of culture. And with critique of Enlightenment's Eurocentrism, he resolved the biggest obstacle for it. Herder's precise boundary is between Rejection of radical relativism and skepticism, and promising cultural pluralism. The ultimate causes of history or affairs, in his own words, are good and perpetual, such as humanity, Happiness, Development and providence are his facilities against radical relativism. As a result of these matters as well as on the effect of cultural openings over each other, and other common issues, Herder provided important areas and mediums for polylog and coexistence of civilizations and cultures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural pluralism
  • Eurocentrism
  • Universalization
  • Polylog
  • Relationalism
آشوری، داریوش. (1386). تعریف‌‌‌ها‌‌‌ و مفهوم فرهنگ، چاپ سوم، تهران: انتشارات آگاه.
ریموند، ویلیامز. (1390). به سوی جامعه شناسی فرهنگ، (در مسایل نظری فرهنگ)، چاپ سوم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
کانت. (1386). در پاسخ به پرسش روشنگری چیست،(در کتاب روشن نگری چیست؟)، ترجمۀ سیروس آرین پور، چاپ یکم، ویراست دوم، تهران: انتشارات آگاه.
مجتهدی، کریم. (1388). فلسفۀ تاریخ، چاپ سوم، تهران: سروش.
مصلح، علی اصغر. (1393 الف). فلسفۀ ‌فرهنگ، چاپ اول، تهران: نشر علمی.
مصلح، علی اصغر. (1393 ب). «هردر و فلسفۀ ‌فرهنگ»، نشریۀ فلسفه، سال 42، شمارۀ 1، صفحه 151-133.
Alber, Verlag Karl. (2014). "Confluence", Online Journal, The Philosophical Roots of Racial Essentialism and Its Legacy, Vol1, P:85-98.
Berlin, Isaiah. (2013). Three Critics Of The Enlightenment, Vico, Hamann, Herder, Second Edition, Princeton Uuniversity Prees.
Forster, Michael N, Herder's Importance as a Philosopher, http://philosophy.uchicago.edu/faculty/files/forster/HerdersImportance.pdf
Herder , J. G  . (2004). Another Philosophy Of History And Selected Political Writings , Translated By Loannis D. Evringenis And Daniel Pellerin , Indianapolis Cambridge.
 Herder , J. G. (1800). Out Lines Of A Philosophy Of The History Of Man , Translated By T. Churchill , Bergman Publishers.
Kimmerle, Heinz. (2014). "Hegel's Eurocentric Concept of Philosophy", Confluence      Online Journal of World Philosophies, Editors Monika Kirloskar-steinbach, University Konstanz, Germany and…), Vol 1, http://mimesisinternational.com/world-philosophiesworkshop/World%20Philosophies%20in%20Dialogue%20(Confluence)%20-%20C.%20ZENE%202015.pdf
Mall. Ram Adhr. (2016). when is philosophy intercultural? Outlooks and perspectives, http://interculturalphilosophy.com/wp-content/uploads/2016/04/ram_adhar_mall-Outlooks.pdf
Mikkelsen, jon M, 2013, Kant and the Concept of Race ,New York, Press Albany.
Wimmer, Franz M. (2006). Intercultural Polylogues in Philosophy, http://sammelpunkt.philo.at:8080/1330/1/fmw_2006_Kirchberg_Panel.pdf.