نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این مقاله پس از مروری کوتاه بر مفهوم توجیه در فلسفۀ سیاسی به معرفی مفهوم موانع داوری در فلسفۀ سیاسی رالز می­پردازیم و نشان می­دهیم که تأثیر این موانع چگونه از رسیدن به داوری­های معین دربارۀ موضوعات سیاسی، اخلاقی و دینی جلوگیری می­کند و به نوعی کثرت­گرایی سیاسی می­انجامد. پس از شرح این مفهوم مشکل عدم­تقارن را که انتقادی به لیبرالیسم سیاسی رالز به شمار می­آید، مطرح
می­کنیم و برخی واکنش­های فیلسوفان سیاسی معاصر را به آن مورد بررسی قرار
می­دهیم؛ سپس راه­حل کونگ را که مبتنی است بر تمایز بین اختلاف­نظرهای مربوط به خیر و اختلاف­نظرهای مربوط به عدالت برای مشکل عدم­تقارن شرح می­دهیم. کونگ این تمایز را از طریق تمایز بین اختلاف­نظرهای بنیادین و اختلاف­نظرهای توجیهی نشان می­دهد و می­کوشد از این طریق راه­حلی برای مشکل عدم­تقارن در لیبرالیسم سیاسی بیابد. در پایان استدلال کونگ را ارزیابی می­کنیم و نشان می­دهیم که این استدلال در چه صورتی موفقیت­آمیز خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Asymmetry objection in Rawls's political philosophy: Assessing a solution

نویسنده [English]

  • omid karim zadeh

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده [English]

In this paper, after a short review of the conception of justification in political philosophy, I describe the concept of 'burdens of judgment' in Rawls's political philosophy and show how the effects of the conception prevent people from reaching agreements on the most political, moral or religious judgments. Then, I describe the 'Asymmetry Objection' to Rawls's political philosophy and mention some contemporary political reactions to it briefly. I'll then take Quong's solution for this objection. This solution is based on a distinction between two different kinds of disagreements which are called foundational and justificatory disagreements respectively. Quong claims that the mentioned distinction corresponds the distinction between the disagreements concerning the matters of justice and disagreements concerning the matters of good. After describing Quong's solution, I'll criticize it and through some points concerning the epistemology of disagreement show what revisions it should have if it supposed to work and solve the problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetry objection
  • political liberalism
  • foundational disagreement
  • justificatory disagreement
  • political legitimacy
Chambers, S. (2010). “Theories of Political Justification”, Philosophy Compass, 5/11, pp 893-903.
Cohen, G. A. (2000). If You’re an Egalitarian, How Come You’re So Rich? Cambridge: Harvard University Press.
Gaus, G. (2010). “On Two Critics of Justificatory Liberalism: A Response to Wall and Lister”. Politics, Philosophy & Economics, 9,: pp177–212.
Gaus, G. (1996). Justificatory Liberalism, Justificatory Liberalism: An Essay on Epistemology and Political Theory. Oxford: Oxford University Press.
Gaus, G. (2010). “Coercion, Ownership, and the Redistributive State: Justificatory Liberalism’s Classical Tilt”, Social Philosophy & Policy, 27: pp233–75.
Goldman, A. (2010). “Epistemic Relativism and Reasonable Disagreement” In Disagreement, R. Feldman & T. Warfield (eds), New York: Oxford University Press, pp187-215.
 Kelly, T.C (2008). “Disagreement, Dogmatism, and Belief Polarization”, The Journal of Philosophy, pp611-633.
Lecce, S. (2008). Against Perfectionism: Defending Liberal Neutrality. Toronto: University of Toronto Press.
Quine, W.V.D. (1951). “Tow Dogmas of Empiricism”, ThePhilosophical Review, Vol. 60 (1):pp20-43.
Quong, j.(2011). Liberalism without perfection, Oxford: Oxford University press.
Rawls, J. (1971). A Theory of Justice, Oxford: Oxford University Press.
Rawls, J. (1996). Political Liberalism, New York: Columbia University Press.
Rawls, J. (1999) "The idea of Public Reason Revisited" in Collected Papers. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Stemplowska, Z. & Fowler, T. (2015).” The Asymmetry Objection Rides Again: On the Nature and Significance of Justificatory Disagreement”. Applied philosophy, Vol. 32, 2, pp 133–146.
Wenar, L. (1995). “Political Liberalism: An Internal Critique”, Ethics ,106: pp 32–62.