نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این مقاله علیه دیدگاه مصالحه‌گرایی در معرفت‌شناسی اختلافِ نظر استدلالی عرضه می‌کنم. یکی از مهم‌ترین دلایل مؤید دیدگاه مصالحه‌گرایی این فرض است که وضعیت معرفتی دراختلافِ نظر بین دو همتای معرفتی متقارن است. چنین تقارنی می‌تواند دیدگاه مصالحه‌گرایی را موجه کند. اگر چنین باشد اثبات نامتقارن بودن وضعیت معرفتی میان دو همتا را می‌توان دلیل علیه دیدگاه مصالحه‌گرایی در نظر گرفت. در استدلالی که در این مقاله ارائه می‌کنم می‌کوشم از طریق نشان دادن وجود تفاوت میان فرآیندهایی که باور هر یک از طرفین را می‌سازند، اعتمادپذیری متفاوت این دو باور را نشان دهم. این امر به معنای نامتقارن بودن وضعیت معرفتی میان دو همتا است. از آنجا که دیدگاه‌های مصالحه‌گرایی و نامصالحه‌گرایی در معرفت‌شناسی اختلافِ نظر نقیض یکدیگر هستند، هر استدلالی علیه دیدگاه مصالحه‌گرایی را می‌توان استدلالی به نفعِ نامصالحه‌گرایی دانست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Against the Equal Weight View in the Epistemology of Disagreement

چکیده [English]

In this paper I propose an argument against the conciliatory view in peer disagreement. One of the most important grounds for conciliatory views is the assumption that the epistemic situation in peer disagreement between two peers is symmetri cal. Symmetry justifies the conciliatory views. If so, showing that the situation is actually asymmetric should count as a refutation to conciliatory views of disagreement. By appealing to the difference between the processes by which the beliefs of the two parties have been formed, I try to show that there is a difference between the reliabilities of the two beliefs. This means the asymmetrical situation between two peers in disagreement. Since the conciliatory and steadfast views are contradictory views, any argument against one of them should be considered as an argument for the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conciliatory View
  • Disagreement
  • Intuition
  • Vision
  • Asymmetry
  • Normative judgement.  
Adam Elga. Reflection and disagreement. Nous, 41:478–502, 2007
Alvin Goldman and Joel Pust. Philosophical intuitional evidence. In Michael R. DePaul and William Ramsey, editors, Rethinking Intuition: Rowman and Littlefield Publishers, 1998.
Richard Feldman. Reasonable religious disagreements. In Louise M. Antony, editor, Philosophers without Gods: Meditations on Atheism and the Secular Life. Oxford University Press, 2007.
Thomas Kelly. Epistemic rationality as instrumental rationality: A critique. Philosophy and Phenomenological Research, LXVI, 612–640, 2003.
Thomas Kelly. Peer disagreement and higher order evidence. In Richard Feldman and Ted Warfield, editors, Disagreement: Oxford University Press, 2010.
David Christensen. Epistemology of disagreement: the good news. Philosophical
Review, 116:187–217, 2007.
David Jehle and Branden Fitelson. What is the “Equal Weight View”? Episteme 6 (3):280-293, 2009.
David Christensen. Disagreement as Evidence: The Epistemology of Controversy. Philosophy Compass 4/5 (2009): 756–767, 2009.