نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد فلسفة علم، دانشگاه صنعتی شریف.

چکیده

کانت وجود علم و اخلاق را پیش فرض می‌گیرد و به بررسی حدود و ثغور هر یک می‌پردازد. در این راه او از اصطلاحات «عقل» و «فاهمه» استفاده می‌کند. در این مقاله به تعریف این دو مفهوم نزد کانت، از دیدگاهی که وجه تمایز آنها را آشکارتر کند، پرداخته می‌شود؛ سپس جایگاه این دو قوه در حیطۀ علم بررسی و آنگاه با بررسی مواضع اخلاقی کانت نتیجه گرفته می‌شود که از دیدگاه وی کار ویژۀ عقل در حیطه عمل و اخلاق رخ می‌نماید و عقل محض در ذات خود عملی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Difference between "Understanding" and "Reason" in Kant's Terminology

نویسنده [English]

  • Mohammad Shafii

Master of Philosophy of Science, Sharif University of Technology.

چکیده [English]

While Kant presupposes the existence of science and ethic, he studies their boundaries and limits as well. For doing this, he applies two terms and expressions, i.e., “reason” and “understanding”. In this paper, we take a look at the definitions of those two concepts in Kant’s terminology within the approach that discriminates their differences. At first, the placement of these two faculties in science territory will be studied and then by examining of Kant’s ethical point of view, it will be concluded that in this approach, the functionality of reason appears in act and ethic domains, and pure reason is practical in its essence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kant
  • Reason
  • understanding
  • Knowledge
  • ethic