نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

از دوران باستان تاکنون، فلسفه از سوی فیلسوفان به اشکال و صور گوناگون تعریف شده است. هرچند نیچه نیز – که خود را «فیلسوف» می‌دانست – تعریفی از «فلسفه» ارائه نمود، امّا تعریف و برداشت او از «فلسفه» با سایر تعاریفی که تا زمان او مطرح شده بود، تفاوت بنیادی داشت و برای نخستین بار از زاویه‌ای جدید و نگاهی نو به «فلسفه» نظر انداخت. نیچه با به زیر نقد کشیدن پیش‌فرض‌های اصلی نظام‌های متافیریکی، فلسفه را در ذات و اساس خود، نیست‌انگارانه و دوران آن را پایان‌یافته تلقی کرد. او «فلسفه» را سخن نابهنگام و خلاف عادت می‌دانست و کار خود را عبارت از «فلسفه» و نامی نیز که برای خود برگزید، نه شاعر یا دانشمند یا روان‌شناس، که «فیلسوف» بود. نیچه با تقسیم فیلسوفان به دوگروه قانونگذاران یا فرمانروایان، و مطیعان یا فرمانبران یا به بیانی دیگر، فیلسوفان آفرینندۀ ارزش‌ها و فیلسوفان اهل معرفت یا عاشق حقیقت، فیلسوف راستین و از جمله خودش را از گروه اول یعنی همان فیلسوف نابهنگام دانست و خود را «فیلسوف آینده» و فلسفه‌اش را فلسفه‌ای از آن آیندگان به شمار آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nietzsche's Philosophy or Nietzsche the Philosopher

نویسنده [English]

  • ali karbasi zadeh

چکیده [English]

From the ancient time, Philosophy has been defined by philosophers in many different scopes. Nietzsche, who acknowledged himself as a "Philosopher", has offered a definition of philosophy too; however, his perception of philosophy is thoroughly different from the others, because he contemplated philosophy from a new perspective for the first time. Nietzsche criticized the fundamental presuppositions of metaphysical systems, and believed that the essence of philosophy is nihilistic in itself, and so its time has been come to an end. He declared that philosophy is an untimely and extraordinary expression, and claimed that his own works deserve to be called "philosophy"; hence, he named himself not a poet, scientist, or psychologist, but a "philosopher". Nietzsche divided the philosophers into two groups: the masters who create values, and the slaves who love and seek for knowledge and truth. He confessed that he belongs to the first group, and distinguished himself such as "the future philosopher" and his philosophy a heritage to the futurities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy
  • Philosopher
  • future philosophy
  • vitalism
  • Interpretation
  • assessment
  • perspectivism
  • Knowledge
  • truth