نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار فلسفه دانشگاه بهشتی، تهران، ایران

چکیده

طباطبائی و مطهری فلسفة صدرا را یک فلسفة واقع‌گرایانه می‌دانند و در کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» مدعی نوعی واقع‌گرایی هستند. ایلهام دیلمان (Ilham Dilman) نیز معتقد است که رد واقع‌گرایی از سوی ویتگنشتاین سبب نمی‌شود که او یک تصوّرگرا باشد. بلکه ویتگنشتاین نیز به یک معنا واقع‌گرا محسوب می‌شود. این مقاله به بررسی و مقایسة واقع‌گراییِ مطرح در «اصول...» از سویی و واقع‌گرایی‌ای که دیلمان به ویتگنشتاین نسبت می‌دهد از سویی دیگر می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Realism of Sadra and Wittgenstein

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohammadi 1
  • Asghar Vaezi 2

1 Ph.D. Candidate of Philosophy, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Philosophy, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Tabatabai and Motahari consider Sadra's philosophy to be a realistic philosophy and claim a kind of realism in the book "Principles of Philosophy and the Method of Realism". Ilham Dilman also believes that Wittgenstein's rejection of realism does not make him an idealist. Rather, Wittgenstein is also considered a realist in a sense. This article examines and compares the realism proposed in "Principles..." on the one hand and the realism that Dillman attributes to Wittgenstein on the other hand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sadra
  • Tabatabai
  • Wittgenstein
  • Realism
  • Idealism
طباطبائی، محمدحسین. (۱۳۹۴). نهایه الحکمه (جلد ۳). شیروانی، علی. قم: بوستان کتاب
مطهری، مرتضی. (۱۳۶۸). مجموعه آثار جلد ۵. قم: انتشارات صدرا
---. (۱۳۶۸). مجموعه آثار جلد ۶. قم: انتشارات صدرا
---. (۱۳۶۸). مجموعه آثار جلد ۱۰. قم: انتشارات صدرا
Esma’ili, M. (2010) Philosophical Secondary Intelligent in Islamic Philosophy. Qom: Imam Khomeini Ins.
Dilman, I. (1973) Induction and Deduction. Bristol: Basil Blackwell
——— (1978) “Universals: Bambrough on Wittgenstein”. Proceedings of the Aristotelian Society, New Series 79: 35-58
——— (1998). Language and Reality. Leuven: Peeters.
——— (2002). Wittgenstein’s Copernican Revolution. Hampshire: Palgrave Macmillan.
Motahari, Morteza. (1989). Collection of works volume 5. Qom: Sadra Publications. [in Persian]
---. (1989). Collection of works volume 6. Qom: Sadra Publications. [in Persian]
---. (1989). Collection of works volume 10. Qom: Sadra Publications. [in Persian]
Tabatabai, Mohammad Hossein. (2015). The end of wisdom (volume 3). Shirvani, Ali. Qom: Boustan Ketab. [in Persian]