نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان. گروه علوم سیاسی.دانشکده علوم اداری و اقتصاد.دانشگاه اصفهان.اصفهان.ایران

2 دانشیار/گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان.نویسنده مسئول. گروه علوم سیاسی.دانشکده علوم اداری و اقتصاد.دانشگاه اصفهان.اصفهان.ایران

3 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان. گروه علوم سیاسی.دانشکده علوم اداری و اقتصاد.دانشگاه اصفهان.اصفهان.ایران

چکیده

تحلیل اقتدارگرایی در نظام‌های سیاسی،با استفاده از نظریات ارائه شده در حوزۀ فلسفهُ زبان،مبنای اصلی این نوشتار بوده است.پرسش اصلی این نوشتار نیز این بوده که با استفاده از کدام موُلفه‌ها در پساساختارگرایی می‌توان فرایند عبور از اقتدارگرایی را آغاز نمود و اینکه با نگاه پساساختارگرایانه اصولاً این عبور چگونه خواهد بود.برای رسیدن به پاسخ ابتدا با استفاده از روش توصیفی در‌مورد پساساختارگرایی البته بر اساس دیدگاه‌های ویتگنستاین و دریدا توضیحاتی ارائه شده و تلاش شده تا موُلفه‌های درون آن مشخص گردد.بعداز آن تلاش شده تا با استفاده از موُلفه‌های موجود در پساساختارگرایی، اقتدارگرایی در نظامهای سیاسی تحلیل شود. پس از آن عبور از اقتدارگرایی مدنظر بوده و تلاش شده با نگاه پساساختارگرایانه درمورد چگونگی این عبور توضیحاتی ارائه شود.در پایان نیز درمورد نوع حکومتی که با ویژگیهای پساساختارگرایی نزدیکی بیشتری دارد،توضیحاتی آورده شده است.نتیجه اصلی این نوشتار این بوده که در پساساختارگرایی ویژگیهایی وجود دارد که توجه به آنها در حوزهُ سیاست،می‌تواند برای عبور از اقتدارگرایی راهگشا باشد.ماهیت اجتماعی زبان،تغییر پذیری،تکامل پذیری،مرکز زدایی،بی پایان بودن تفاوت‌ها و عدم تثبیت معنایی برخی از این ویژگیها هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Poststructuralism: The transition from authoritarianism

نویسندگان [English]

  • Farhad Badiee 1
  • alireza aghahosseini 2
  • Ali Alihosseini 3
  • Seyed Javad Emam Jomeh Zadeh 3

1 .PhD student in Political Science, University of Isfahan Department of Political Sciences. Faculty of Administrative Sciences and Economics. University of Isfahan Isfahan. Iran

2 Associate Professor, Department of Political Science, University of Isfahan. Department of Political Sciences. Faculty of Administrative Sciences and Economics. University of Isfahan. Isfahan. Iran

3 Associate Professor, Department of Political Science, University of Isfahan . Department of Political Sciences. Faculty of Administrative Sciences and Economics. University of Isfahan. Isfahan. Iran

چکیده [English]

The analysis of authoritarianism in political systems, using theories presented in the field of philosophy of language, has been the main basis of this article. The main question of this article was: which components in poststructuralism can be used to start the process of passing authoritarianism and what will this transition look like from a poststructuralist point of view? In order to reach the answer, first by using the descriptive method about poststructuralism, of course, based on the views of Wittgenstein and Derrida, explanations are provided and an attempt has been made to determine the components inside it. After that, an attempt has been made to analyze authoritarianism in political systems by using the components of poststructuralism. After that, the transition from authoritarianism has been considered and an attempt has been made to provide explanations about how to transition from a poststructuralist point of view. At the end, there are explanations about the type of government that is closer to the characteristics of poststructuralism. The main result of this article is that there are features in poststructuralism that paying attention to them in the field of politics can be a way to overcome authoritarianism. the social nature of language, changeability, evolvability, decentralization, endless differences and lack of semantic fixation are some of these characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structuralism
  • Poststructuralism
  • Authoritarianism
  • Language Games
  • Supplement