نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان. گروه علوم سیاسی.دانشکده علوم اداری و اقتصاد.دانشگاه اصفهان.اصفهان.ایران

2 دانشیار/گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان.نویسنده مسئول. گروه علوم سیاسی.دانشکده علوم اداری و اقتصاد.دانشگاه اصفهان.اصفهان.ایران

3 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان. گروه علوم سیاسی.دانشکده علوم اداری و اقتصاد.دانشگاه اصفهان.اصفهان.ایران

چکیده

تحلیل اقتدارگرایی در نظامهای سیاسی، با استفاده از نظریات ارائهشده در حوزۀ فلسفهُزبان، مبنای اصلی این
نوشتار بوده است. پرسش اصلی این نوشتار نیز این بوده که با استفاده از کدام مؤلفهها در پساساختارگرایی 
میتوان فرایند عبور از اقتدارگرایی را آغاز نمود و اینکه با نگاه پساساختارگرایانه اصوالً این عبور چگونه 
خواهد بود. برای رسیدن به پاسخ ابتدا با استفاده از روش توصیفی در مورد پساساختارگرایی البته بر اساس 
دیدگاههای ویتگنستاین و دریدا توضیحاتی ارائهشده و تالش شده تا مؤلفههای درون آن مشخص گردد. 
بعدازآن تالش شده تا با استفاده از مؤلفههای موجود در پساساختارگرایی، اقتدارگرایی در نظامهای سیاسی 
تحلیل شود. پسازآن عبور از اقتدارگرایی مدنظر بوده و تالش شده با نگاه پساساختارگرایانه در مورد 
چگونگی این عبور توضیحاتی ارائه شود. در پایان نیز در مورد نوع حکومتی که با ویژگیهای 
پساساختارگرایی نزدیکی بیشتری دارد، توضیحاتی آورده شده است. نتیجه اصلی این نوشتار این بوده که در 
پساساختارگرایی ویژگیهایی وجود دارد که توجه به آنها در حوزهُ سیاست، میتواند برای عبور از 
اقتدارگرایی راهگشا باشد. ماهیت اجتماعی زبان، تغییرپذیری، تکاملپذیری، مرکز زدایی، بیپایان بودن 
تفاوتها و عدم تثبیت معنایی برخی از این ویژگیهای هستند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Poststructuralism: The Transition from Original Research Authoritarianism

نویسندگان [English]

  • Farhad Badiee 1
  • Alireza Aghahosseini 2
  • Ali Alihosseini 3
  • Seyed Javad Emam Jomeh Zadeh 3

1 .PhD student in Political Science, University of Isfahan Department of Political Sciences. Faculty of Administrative Sciences and Economics. University of Isfahan Isfahan. Iran

2 Associate Professor, Department of Political Science, University of Isfahan. Department of Political Sciences. Faculty of Administrative Sciences and Economics. University of Isfahan. Isfahan. Iran

3 Associate Professor, Department of Political Science, University of Isfahan . Department of Political Sciences. Faculty of Administrative Sciences and Economics. University of Isfahan. Isfahan. Iran

چکیده [English]

                                    
The analysis of authoritarianism in political systems, using theories presented in the field of philosophy of language, has been the main basis of this article. The main question of this article was: which components in poststructuralism can be used to start the process of passing 
authoritarianism and what will this transition look like from a poststructuralist point of view? In order to reach the answer, first by using the descriptive method of poststructuralism, of course, based on the views of Wittgenstein and Derrida, explanations are provided and an attempt has been made to determine the components inside it. After that, an attempt has been made to analyze authoritarianism in politicalsystems by using the components of poststructuralism. After that, the transition from authoritarianism has been considered and an attempt has 
been made to provide explanations about how to transition from a poststructuralist point of view. In the end, there are explanations about the type of government that is closer to the characteristics of poststructuralism. The main result of this article is that there are features 
of poststructuralism that paying attention to them in the field of politics can be a way to overcome authoritarianism. The social nature of language, changeability, evolvability, decentralization, endless differences, and lack of semantic fixation are some of the 
characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structuralism
  • Poststructuralism
  • Authoritarianism
  • Language  Games
  • Supplement
آقاحسینی، علیرضا و علی حسینی، علی و دیگران )1396 .)ژاک دریدا، شالوده شکنی و دمکراسی. 
فصلنامه دانش سیاسی. سال 13 ،شماره 1 .170-151.
بارت، روالن )1384 .)امپراتوری نشانهها. ترجمۀ ناصر فکوهی، تهران: نی.
تاجیک، محمدرضا )1386 .)پساساختارگرایی و روش. فصلنامهُ روششناسی علوم انسانی. سال 13 .
70-44 .50 شماره
چامسکی، نوام )1382 .)زبانشناسی دکارتی. ترجمۀ احمد طاهریان، تهران: هرمس.
چپمن، شیوان )1384 .)از فلسفه به زبانشناسی. ترجمۀ حسین صافی، تهران: گام نو.
دریدا، ژاک )1396 .)دربارۀ گراماتولوژی. ترجمۀ مهدی پارسا، تهران: شوند.
دریدا، ژاک )1381 .)مواضع. ترجمه پیام یزدانجو، تهران: مرکز.
دریدا، ژاک و دیگران )1384 .)سرگشتگی نشانهها. ترجمۀ مانی حقیقی، تهران: مرکز.
راش، مایکل )1390 .)جامعه و سیاست. ترجمهُ منوچهر صبوری، تهران: سمت.
رویل، نیکالس )1395 .)ژاک دریدا. ترجمۀ پویا ایمانی، تهران: مرکز.
سوسور، فردیناندو )1395 .)دورۀ زبانشناسی عمومی. ترجمۀ کوروش صفوی، تهران: هرمس.
شاقول، یوسف و مرتضوی رحمان )1389 .)دریدا و دمکراسی. فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر. 
سال اول، شماره دوم.63-47
صفوی، کوروش )1380 .)از زبانشناسی به ادبیات. تهران: سورۀ مهر.
عالم، عبدالرحمن و مصطفی انصافی )1397 .)بازشناسی گذار ساختارگرایی به پساساختارگرایی.
فصلنامه سیاست. دوره 48 .شماره 1 .59-76.
عالم، عبدالرحمن )1389 .)بنیادهای علم سیایت. تهران: نی.
فوکو، میشل )1379 .)ایران روح یک جهان بیروح. ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، 
تهران: نی.
فتحزاده، حسن )1396 .)هنر بدون متافیزیک: خوانشی پساساختارگرایانه از هنر. دو فصلنامه تاُمالت 
.58-37 .19 شماره. 7 سال. فلسفی
مک کین، ماری )1384 .)ویتگنشتاین و پژوهشهای فلسفی. ترجمۀ ایرج قانونی، تهران: نی.
نوریس، کریستوفر )1385 .)شالوده شکنی. ترجمۀ پیام یزدانجو، تهران: مرکز.
ویتگنشتاین، لودویگ )1384 .)برگهها. ترجمهُ مالک حسینی، تهران: هرمس.
ویتگنشتاین، لودویگ )1380 .)پژوهشهای فلسفی. ترجمۀ فریدون فاطمی، تهران: مرکز.
پساساختارگرایی: عبور از اقتدارگرایی؛ بدیعی و همکاران | 89
ویتگنشتاین، لودویگ )1379 .)در باب یقین. ترجمهُ مالک حسینی، تهران: هرمس.
ویتگنشتاین، لودویگ )1385 .)کتابهای آبی و قهوهای.ترجمۀ ایرج قانونی، تهران: نی.