نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری منطق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

اواخر دهۀ 70 میلادی تا اوایل دهۀ 90 میلادی، پاتنم نظریه‌ای پروراند که به رئالیسم درونی مشهور بود و شعارش از این قرار بود: «ذهن و جهان در کنار یک‌دیگر به ذهن و جهان سروشکل می‌دهند». رئالیسم درونی دو مؤلفۀ اصلی داشت: نسبیت مفهومی و وابستگی صدق به اظهارپذیری عقلانی در شرایط ایده‌آل. در این مقاله استدلال خواهد شد که در مؤلفۀ دوم؛ یعنی وابستگی صدق به اظهارپذیری عقلانی در شرایط ایده‌آل، نوعی تعارض درونی وجود دارد. در این راستا، پس از شرح و تبیین این مؤلفه خواهیم دید که «ایده‌آل‌سازی شرایط معرفتی» ناشی از تأکیدات پاتنم بر شهودات رئالیستی ما دربارۀ صدق است. همچنین خواهیم دید که پاتنم ترجیح می‌دهد از عبارت «شرایط به حد کافی خوب» به جای «شرایط ایده‌آل معرفتی» استفاده کند. در ادامه استدلال خواهد شد که «شرایط به حد کافی خوب» ویژگی‌هایی دارند که با شهودات رئالیستیِ ناظر به صدق، تعارض پیدا می‌کنند. بدین‌ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت که رویکرد پاتنم به صدق در دورۀ رئالیسم درونی‌اش حاوی نوعی تعارض درونی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Internal Incompatibility in Internal Realism

نویسنده [English]

  • Hamed Ghadiri

Ph.D. in Logic, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

During the 80s, Hilary Putnam developed a metaphysical viewpoint called 'internal realism'. Its slogan said, "the mind and the world together make up the mind and the world." According to Putnam, internal realism has two elements: 1) conceptual relativity and 2) seeing truth as idealized rational assertability. Here it will be argued that there is an internal incompatibility in the second element; i.e. truth as idealized rational assertability. To explain this incompatibility, firstly it will be shown that the idealization of rational assertability is duo to Putnam's emphasis on realistic intuitions of truth. Secondly, it will be shown that Putnam prefers to use 'sufficiently good conditions' instead of 'ideal conditions' to make a distinction between his idea and pierce's. Finally, it will be argued that some implication of 'sufficiently good conditions' is incompatible with those realistic intuitions of truth. Hence, one can conclude that there is an incompatibility in Putnam's attitude toward truth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal realism
  • Hilary Putnam
  • Rational assertability
  • Metaphysical realism
قدیری، حامد. (۱۳۹۶). مسئلۀ عینیت در رئالیسم درونی. رسالۀی دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
قدیری، حامد و سعیدی‌مهر، محمد. (۱۳۹۶). پاتنم، نسبیت مفهومی و رئالیسم متافیزیکی. حکمت و فلسفه، (1)13، ۷۸-۶۵.
Anderson, D.L. (1992). What Is Realistic about Putnam’s Internal Realism?. Philosophical Topics. 20 (1). 49–83. DOI: 10.5840/philtopics19922013.
Ebbs, G.(1992). Realism and rational inquiry. In Philosophical Topics 20 (1).
Forrai, G. (2001). Reference, truth, and conceptual schemes. A defense of internal realism. Dordrecht. London: Kluwer Academic.
Ghadiri, H. and Mohammad Saeedimehr. (2017). Putnam, Conceptual Relativity, and Metaphysical Realism. In Hekmat va Falsafeh (Wisdom and Philosophy), Vol. 13, No. 1. 65-78. [in Persian]
Ghadiri, H. (2018), Objectivity in Internal Realism, Ph.D. thesis, Tarbiat Modares University, Tehran. [in Persian]
Lynch, M. P. (2001). Truth in context. An essay on pluralism and objectivity. Cambridge (Mass.), London: MIT Press.
Peirce, C. S. (1978). Collected papers of Charles Sanders Peirce. III. Cambridge, Mass.: Belknap Press.
Putnam, H. (1977). Realism and Reason. Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association. 50 (6). 483. DOI: 10.2307/3129784.
________. (1981a). A Problem about Reference. In Hilary Putnam: Reason, truth and history. Cambridge: Cambridge University Press.
________. 1981b). Brains in a Vat. In Hilary Putnam: Reason, truth and history. Cambridge: Cambridge University Press.
________. (1981c). Reason, truth and history. Cambridge: Cambridge University Press.
________.  (1981d). Two Philosophical Perspectives. In Hilary Putnam: Reason, truth and history. Cambridge: Cambridge University Press.
________.  (1983a). Introduction: An overview of the problem. In Hilary Putnam: Realism and reason. Cambridge [Cambridgeshire]. New York: Cambridge University Press (Philosophical papers, v. 3) i.
________.  (1983b). Models and Reality. In Hilary Putnam: Realism and reason. Cambridge [Cambridgeshire], New York: Cambridge University Press (Philosophical papers, v. 3).
________.  (1983c). Vagueness and Alternative Logic. Erkenntni.s 19 (1/3). 297–314.
________.  (1983d). Why There isn't a Ready-made World. In Hilary Putnam: Realism and reason. Cambridge [Cambridgeshire], New York: Cambridge University Press (Philosophical papers, v. 3).
________.  (1987). The many faces of realism (The Paul Carus lectures).
________.  (1992). A Defence of Internal Realism. In Hilary Putnam, James Conant: Realism with a human face. Cambridge, Mass., London: Harvard University Press.
________.  (1995a). Comments and Replies, Reply to Simon Blackburn. In Peter Clark, Bob Hale: Reading Putnam. Oxford, UK, Cambridge, Mass., USA: Blackwell.
________.  (1995b). Comments and replies: Michael Dummett on realism and idealism. In Peter Clark, Bob Hale: Reading Putnam. Oxford, UK, Cambridge, Mass., USA: Blackwell.
Putnam, H. & Conant, J. (1992). Realism with a human face. Cambridge, Mass., London: Harvard University Press.
Wright, C. (2000). Truth as Sort of Epistemic. Journal of Philosophy. 97 (6). 335–364. DOI: 10.5840/jphil200097617.