نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اواخر دهه‌ی هفتاد میلادی تا اوایل دهه‌ی نود میلادی، پاتنم نظریه‌ای پروراند که به رئالیسم درونی مشهور بود و شعارش از این قرار بود: «ذهن و جهان در کنار یک‌دیگر به ذهن و جهان سروشکل می‌دهند.» رئالیسم درونی دو مولفه‌ی اصلی داشت: نسبیت مفهومی و وابستگی صدق به اظهارپذیری عقلانی در شرایط ایده‌آل. در این مقاله استدلال خواهد شد که در مولفه‌ی دوم، یعنی وابستگی صدق به اظهارپذیری عقلانی در شرایط ایده‌آل، نوعی تعارض درونی وجود دارد. در این راستا، پس از شرح و تبیین این مولفه خواهیم دید که «ایده‌آل‌سازی شرایط معرفتی» ناشی از تأکیدات پاتنم بر شهودات رئالیستی ما درباره‌ی صدق است و ثانیاً خواهیم دید که پاتنم ترجیح می‌دهد از عبارت «شرایط به حد کافی خوب» به جای «شرایط ایده‌آل معرفتی» استفاده کند. در ادامه استدلال خواهد شد که «شرایط به حد کافی خوب» ویژگی‌هایی دارند که با شهودات رئالیستیِ ناظر به صدق تعارض پیدا می‌کنند. بدین‌ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت که رویکرد پاتنم به صدق در دوره‌ی رئالیسم درونی‌اش حاوی نوعی تعارض درونی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Internal Incompatibility in Internal Realism

چکیده [English]

During 80s, Hilary Putnam developed a metaphysical viewpoint called 'internal realism'. Its slogan said "the mind and the world together make up the mind and the world." According to Putnam, internal realism has two elements: 1) conceptual relativity and 2) seeing truth as idealized rational assertability. Here it will be argued that there is an internal incompatibility in second element; i.e. truth as idealized rational assertability. To explain this incompatibility, firstly it will be shown that the idealization of rational assertability is duo to Putnam's emphasis on realistic intuitions on truth. Secondly, it will be shown that Putnam prefers to use 'sufficiently good conditions' instead of 'ideal conditions' to make a distinction between his idea and pierce's one. Finally, it will be argued that some implication of 'sufficiently good conditions' is incompatible with those realistic intuitions on truth. Hence, one can conclude that there is an incompatibility in Putnam's attitude toward truth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal realism
  • Hilary Putnam
  • Rational assertability
  • Metaphysical realism