نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛

چکیده

مقالۀ حاضر در صدد طرح رویکرد و ایدۀ پراگماتیستی ریچارد رورتی دربارۀ مسئلۀ ذهن-بدن است. این طرح دارای دو محور اصلی است: رویکرد انتقادی رورتی نسبت به تلقیِ دکارتی از ذهن به عنوان آئینه طبیعت و ایدۀ پراگماتیستی او دربارۀ انسان تحت عنوان ماتریالیسم بدون این ‌همانی ذهن و بدن. او برمبنای تاریخ‌باوری، از طرفی گسست معرفتی بین پارادایم‌های فلسفی و وابستگی آنها را به شرایط تاریخی و لذا انتخابی‌بودن آن ‌ها و مسائل ناشی از آن ‌ها را نشان می‌دهد. و ازطرف دیگر آشکار می‌سازد که مسئلۀ ذهن نتیجۀ مسلم دانستن فرض‌هایی در پسِ فلسفۀ مدرن است که منشأ تاریخی دارند و در همان دورۀ تاریخیِ خاص نیز به علل غیرمعرفتی انتخاب شده‌اند. لذا این تلقیِ سنتی به شناخت و ذهن، قابل جایگزینی با رویکرد پراگماتیستی به شناخت، به عنوان امری مستلزم گفت ‌وگو و فعالیت اجتماعی و‌‌‌ ایدۀ پراگماتیستی درمورد انسان، یعنی ماتریالیسم بدون این‌همانی ذهن و بدن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reflection on the Mind and Body Problem from Rorty's Pragmatic Point of View

نویسنده [English]

  • Saeedeh Kowkab

Assistant Professor of Philosophy, University of Tehran, Tehran, Iran;

چکیده [English]

The present article studies Rorty’s pragmatic attitude to the mind-body problem. This project expresses itself along two axes: his critical attitude to the Cartesian conception of the mind as mirror of nature, and his pragmatic idea of the man named non-reductive physicalism. Based on historicism, he shows that there is an epistemic gap between philosophical paradigms, and each of them and the problems arising from them depend on the historical conditions and are optional. In addition, he makes it clear that the problem of mind is the result of presupposing the assumptions of historical origin, which have been chosen for non-epistemic causes in the same particular historic period. Therefore, the traditional conception of knowledge and mind may be replaced by a pragmatic conception of knowledge, which is a matter of conversation, of social practice, and a pragmatic idea of the man, that is, materialism without mind and body identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mind-Body Problem
  • Pragmatic Attitude
  • Historicism
  • Optional
  • Materialism without Mind-Body Identity
Descartes, Rene. (1988). Descartes Selected Philosophical Writings, trans. by John Cottingham and Robert Stoothoff and Dugald Murdoch, Cambridge University Press.
Lacey, A.R. (1996)."Mind and Body: Non-reductionist Theories", in an Encyclopaedia of Philosoophy, ed. by G. H. R. Parkinson, Routledge, First Published 1988.
Langiulli, Nino. (2002). "Review of Philosophy and the Mirror of Nature", in Richard Rorty, ed. by Alan Malachowski, SAGE publications.
Madell, Geoffrey. (1996). "Behaviourism”, in an Encyclopaedia of Philosophy, ed. by G. H. R. Parkinson, Routledge, First Published 1988.
Rorty, Richard. (1980). Philosophy and the Mirror of Nature, Basil Blackwell, First Published, 1979.
Rorty, Richard. (1991). Consequences of Pragmatism, University of Minnesota Press, First Published 1982.
Rorty, Richard. (1996). Objectivity, Relativism, and Truth: Philosophical Papers Volume 1, Cambridge University Press, First Published 1991.