نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار علوم تربیتی،دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 استادیارعلوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

پرورش خلاقیت یکی از عالی‌ترین اهداف نظام‌های آموزشی است. اما ماهیت و چگونگی خلاقیت امری پیچیده و مبهم است. هدف این پژوهش آن بوده که تا حدودی این ابهام را برطرف کند. گادامر یکی از مهم‌ترین فیلسوفان هرمنوتیک فلسفی است که فهم و شرایط امکان آن را مورد تأمل قرار داده است. در این پژوهش در چارچوب نظریۀ هرمنوتیک فلسفی گادامر یک تبیین جدید از خلاقیت ارائه شده است. بر اساس این تبیین خلاقیت نوع خاصی از فهم دانسته شده، فهمی که در چارچوب نظریۀ گادامر معنا می‌‌یابد؛ لذا با به‌کارگیری روش تحلیلی-استنباطی، ضمن تبیین دیدگاه گادامر دربارۀ فهم، خلاقیت به‌عنوان اصیل‌ترین نوع فهم و به‌عنوان مصداقی از حکمت عملی مورد نظر گادامر، معرفی شده است.  بر حسب این تبیین از خلاقیت، اصول راهنمای عمل مربیان برای پرورش خلاقیت عبارتند از: اصل پرورش‌پذیربودن خلاقیت، اصل آموزش‌ناپذیر بودن خلاقیت، اصل اختصاصی بودن خلاقیت و اصل سنجش‌نا‌پذیربودن خلاقیت. دلالت‌های دیگر تربیتی که ناظر به هدف آموزش و پرورش، شکل نظام آموزشی، روش تدریس، برنامۀ درسی، یادگیری، ارزشیابی، انگیزش و روش تحقیق بود نیز استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Creativity as an Understanding from the Perspective of Gadamer's Philosophical Hermeneutics and its Implications for Education

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jaberynasr 1
  • parvaneh Valavi 2
  • Masoud Safaei Moghadam 3
  • Alireza Haji Yakhchali 4

1 Ph.D student of Philosophy of Education, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Associate Professor, of Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

4 Assistant Professor of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to study creativity as an original understanding based on Gadamer's philosophical hermeneutics, and its implications for education. The research method was analytical-deductive. Creativity is one of the highest goals of all educational systems. Different approaches to Psychology, consistent with the general theoretical frameworks and large assumptions that have been accepted, have provided different and sometimes contradictory definitions. However, creativity is certainly a kind of understanding, a genuine understanding that transcends existing Knowledge. The fundamental axis of Gadamer's philosophical hermeneutics is what is understood. In this research, while analyzing Gadamer's view on understanding, he examines creativity as the most original type of understanding from Gadamer's point of view and as an example of his practical wisdom, and principles such as not being able to be trained, the ability to be specific, and measure additionality to creativity from the point of view of Godammer's philosophical hermeneutics as well as educational implications such as education goal, form of educational system, teaching method, curriculum, learning, evaluation, motivation and research method were extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Creativity
  • Knowledge
  • Understanding
  • Gadamer
  • Hermeneutics
ارسطو، طالیس. (1381). اخلاق نیکوماخوس جلد 1 و 2. ترجمۀ سیدابوالقاسم پورحسینی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
بهشتی، محمدرضا. (1389). درس گفتارهایی دربارۀ حقیقت و روش (جلسۀ 28). تهران: انجمن حکمت و فلسفه. برگرفته از سایت: http://www.irip.ir/Home/SubCategory.
پالمر، ریچارد. (1384). علم هرمنوتیک (جلد 3). ترجمۀ محمدسعید حنائی کاشانی. تهران: انتشارات هرمس.
تسبیح‌گران، رضا. (1380). «روان‌شناسی رشد خلاقیت و ارتباط آن با شخصیت و هوش». مجلۀ رهیافت، 26(1)، 26-17.
رعایت جهرمی، محمد. (1390). «بازی‌مندی فهم نزد ویتگنشتاین و گادامر». مجلۀ حکمت و فلسفه‌ اسلامی، 7(1)، 154-137.
ریکور، پل. (1378). رسالت هرمنوتیک، دیویدکوزنزهوی: حلقۀ انتقادی. ترجمۀ‌ فرهاد مرادپور. تهران: انتشارات روشنگران.
سیف، علی اکبر. (1385). روان‌شناسی پرورشی (روان شناسی یادگیری و آموزش). تهران: انتشارات آگاه.
کافمن، جیمز؛ استرنبرگ، رابرت. (1396). راهنمای جامع خلاقیت کمبریج. ترجمۀ مرتضی شعبانی و لیلا بیگدلی. تهران: انتشارات آوای نور.
کانت، ایمانوئل. (1383). نقد قوۀ حکم. ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان. تهران: انتشارات نی.
کوزنزهوی، دیوید. (1379). حلقۀ انتقادی (هرمنوتیک تاریخ، ادبیات و فلسفه). ترجمۀ مراد فرهادپور. تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
گادامر،‌ هانس‌گئورگ. (1396). روازوارگی سلامت: هنر شفابخشی در عصر علم. ترجمۀ‌ نرگس تاجیک نشاطیه. تهران: انتشارات روزگار نو.
نیچه، فردریش؛ گادامر، گئورگ. (1385). هرمنوتیک مدرن گزینۀ جستارها (جلد 5). ترجمۀ بابک احمدی، مهران مهاجر و محمد نبوی. تهران: نشر مرکز.
واعظی، احمد. (1380). درآمدی بر هرمنوتیک. تهران: مؤسسۀ فرهنگی دانش و اندیشۀ‌ معاصر.
Brown, R. T. (1989). Creativity: What are we to measure?. In J. A. Glower, R. Ronning, & C. R. Reynolds (Eds.), Handbook of creativity. New York: Plenum Press.
Dengler, K. A., Wilson, V., Redshaw, S., Scarfe, G. (2012). "Appreciation of a hild journety: Implementation of a cardiac action researchproject". Nursing Research and Practice, 7(1), 1-7.
Gadamer H. G. (2004). Truth and method. In J. Weinsheimer & D. Marshall (Eds.). New York: Continuum.
Gadamer, H. G. (1976). Philosophical Hermeneutics. Translated by D. E. Ling. Berkeley: University of California Press.
Gadamer. H. G. (1994). What is truth?. In B. R. Wachterhauser (Ed.), Hermenu tics and Truth Evanston: Northwestern University Press.
Grondin, J. (1994). Introduction to philosophical hermeneutics. Translated by J. Weinshimer. New Haven: Yale University Press.
Hahn, L. E. (Ed.). (1997). The philosophy of Hans Georg Gadamer. Chicago: Open Court.
Heidegger, M. (1962). Being and time. Translated by J. Macquarrie & E. Robinson. New York: Harper and Publishers.
Hocevar, D., Bachelor, P.  (1989). A taxonomy and critique of measurements used in the study of creativity. In J. A. Glower, R. Ronning, & C. R. Reynolds (Eds.), Handbook of creativity. New York: Pleneum Press.
Sternberg, R. J. (1993). As investment approach to creativity. New Haven: Yale University Press.
Warnke, G. (1987). Gadamer, tradition and reason. Stanford: Stanford University Press.
Weinsheimer, J. C. (1985). Gadamer’s hermeneutics: A reading of truth and method. New Haven: Yale University Press.