دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مسئله اذهان دیگر در تفکر هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1397

10.22054/wph.2019.31932.1555

مهدی ذاکری؛ الهام عباسی


2. افلاطون و معمای باور خطا در ثئای‌تتوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1397

10.22054/wph.2019.33624.1585

احمد عسگری؛ مائده اسلاملو


3. تکثرگرایی منطقی: اختلاف نظر حقیقتا بر سر چیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.36309.1628

محمدمحسن حائری؛ داوود حسینی


4. آزادی استعلایی و فلسفه‌ی تاریخ کانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.40983.1709

سیده معصومه موسوی


5. تحلیل پدیده های اجتماعی بر مبنای ایده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1399

10.22054/wph.2020.50669.1823

لیلا آهار؛ حسین سلیمی


6. انسان‌شناسی استعلایی کانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1399

10.22054/wph.2020.28113.1488

سمیه رفیقی؛ ذوالفقار همتی


7. نقد و بررسی نسبت هنر با حقیقت در فلسفه هگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

10.22054/wph.2020.43831.1739

نوش آفرین شاهسون؛ محمد جواد صافیان؛ غلامعلی حاتم


8. پوچ‌گرایی پسامدرن: حقیقتی وجود ندارد حتا این حقیقت که حقیقتی وجود ندارد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.22054/wph.2020.48840.1795

احمد ابراهیمی پور؛ مالک حسینی


9. برآمدن دازاین از فاکتیستیه (فعلیت) در آغاز راه فکری هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.22054/wph.2020.55539.1898

سید مسعود زمانی


10. مفهوم عالم زیسته در اندیشة هوسرل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.22054/wph.2020.55496.1897

بهمن پازوکی


11. لوکوربوزیه، بازی، باتای تفسیرِ کلیسای رُنشان براساسِ مفهومِ بی‌صورت در فلسفۀ باتای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.22054/wph.2020.55271.1893

نگار صبوری؛ امیر نصری


12. فلسفه میان فرهنگی از دیدگاه رام ادهر مال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.22054/wph.2020.53843.1876

محمد حسن یعقوبیان؛ احمد علی حیدری؛ قاسم پور حسن


13. خردِ اروسی و ناخودآگاه فردی، راهی برای خروج از بن‌بستِ عقلِ تک‌ساحتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.22054/wph.2020.49816.1812

سهیلا منصوریان؛ علی اکبر احمدی افرمجانی


14. بستار معرفت از نگاه درتسکی و بازخوانی آن در منطق توجیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

10.22054/wph.2020.41082.1710

مسعود الوند


15. واسازی دریدا به مثابه رهیافتی برای امکان تفکر دینی (دریدا و امکان تفکر دینی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.22054/wph.2020.54119.1881

علی فتحی