دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مسئله اذهان دیگر در تفکر هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1397

10.22054/wph.2019.31932.1555

مهدی ذاکری؛ الهام عباسی


2. افلاطون و معمای باور خطا در ثئای‌تتوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1397

10.22054/wph.2019.33624.1585

احمد عسگری؛ مائده اسلاملو


3. تکثرگرایی منطقی: اختلاف نظر حقیقتا بر سر چیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

10.22054/wph.2019.36309.1628

محمدمحسن حائری؛ داوود حسینی


4. انسان‌شناسی استعلایی کانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1399

10.22054/wph.2020.28113.1488

سمیه رفیقی؛ ذوالفقار همتی


5. برآمدن دازاین از فاکتیستیه (فعلیت) در آغاز راه فکری هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.22054/wph.2020.55539.1898

سید مسعود زمانی


6. مفهوم عالم زیسته در اندیشة هوسرل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.22054/wph.2020.55496.1897

بهمن پازوکی


7. لوکوربوزیه، بازی، باتای تفسیرِ کلیسای رُنشان براساسِ مفهومِ بی‌صورت در فلسفۀ باتای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.22054/wph.2020.55271.1893

نگار صبوری؛ امیر نصری


8. فلسفه میان فرهنگی از دیدگاه رام ادهر مال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.22054/wph.2020.53843.1876

محمد حسن یعقوبیان؛ احمد علی حیدری؛ قاسم پور حسن


9. خردِ اروسی و ناخودآگاه فردی، راهی برای خروج از بن‌بستِ عقلِ تک‌ساحتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.22054/wph.2020.49816.1812

سهیلا منصوریان؛ علی اکبر احمدی افرمجانی


10. هیدگر و فروکاهی شأن هنر در زمانه ما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22054/wph.2021.48642.1798

مرجانه سوزن کار؛ محمدرضا ریخته گران؛ شمس الملوک مصطفوی


11. مقایسه آراء فروید و هایدگر در باب هنر همراه با تاکید بر نگاهی انتقادی به تفسیر روانکاوانه از هنر از منظر تفکر هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

10.22054/wph.2021.55263.1892

منیره نادری؛ محمد جواد صافیان؛ حسین اردلانی