مقدمه ای بر پیکربندی پولیس از کانال دین: جمهور 327 الف - 328 ب

مصطفی یونسی

دوره 8، شماره 32 ، دی 1391، ، صفحه 15-22

https://doi.org/10.22054/wph.2013.6140

چکیده
  به عنوان قاعده، "مقدمه" هر متن یا نسخه معمولا حاوی نکات اساسی و سرنخهائی است که در خطوط و صفحات جلوتر ان متن مورد بررسی قرار میگیرد و حاوی جزئیات بیشتر و مفصلتری خواهند شد. همین گفته در مورد مقدمه همپرسه پولیتیا افلاطون و یا باصطلاح جمهور افلاطون نیز صدق مینماید. گفت و گو ی ذکر شده در باب ساختار و شکلبندی سیاست به زبان و شیوه فلسفی در ...  بیشتر

نقش آزادی در بروز بحران‌ها

جولی اُلدتون اُگونکویا

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1388، ، صفحه 16-54

https://doi.org/10.22054/wph.2009.6118

چکیده
  این مقاله به بررسی ماهیت و علل بحرانها، که مایة فتنه در جوامع بشری هستند، میپردازد و در این باره بحث میکند که آزادی نقش مهمی در بروز بحران اجتماعی دارد. فرض مسلم این است که بحران شکلهای مختلفی دارد و جنگ حادترین شکل بحران در جهان است که خود انواع مختلف دارد. متعاقباً، آن گاه که از علل جنگ سخن به میان میآورم، جنگ را نمایندة تمامی انواع ...  بیشتر