سرشت استتیکی شیوۀ تولید: خوانش مارکس با رانسیر

ساره امیری؛ امیر مازیار

دوره 17، شماره 67 ، مهر 1400، ، صفحه 161-181

https://doi.org/10.22054/wph.2022.49348.1805

چکیده
  تحقیق پیش رو واکاوی ابعاد استتیکی اندیشۀ مارکس است در پرتو خوانش آن با رانسیر. خوانش استتیک مارکس با رانسیر ما را به نسبت دیالکتیکی حواس نزد مارکس رهنمون می­سازد؛ حواسی که از یک­سو می­توانند دستکاری و توزیع شوند و از سوی دیگر مبدل گردند به کلیدی برای فرا­روی از وضعیت موجود. این صورت‌بندی را «حواس بیگانه­­­شده و در عین ...  بیشتر