نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسوول گروه زبان انگلیسی دانشکده فارابی

2 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

چکیده

اوژن یونسکو در نمایش خود با نام قاتل شرایط واقعی زندگی انسان را به تصویر میکشد. وی زندگی و مرگ، هستی و نیستی و تنزل او به مرتبه نیستی را به روی صحنه می اورد. او در پی رویارویی انسان با شرایط واقعی زندگی است. پس وجود انسان را باید تعارض بین تمایلات افسارگسیخته و بی پایان ادمی با هستی در بند و محدود او دانست. مقاله حاضر در پی بررسی دیدگاه اوژن یونسکو پیرامون تنهایی انسان در این دنیای بیگانه، دلهره های نهفته در اعماق وجودش و تقلای وی برای زنده ماندن است که در چهارچوب مفاهیم اگزیستانسیالیستی کرکگارد تحلیل خواه شد. برای پی بردن هر چه بهتر به این مفاهیم و مطابقت انها با نمایش، بخش هایی از نمایش ارایه شده است. هدف از این بررسی لمس هرچه بهتر شرایط پیچیده ای است که انسان هر روز در حال رویارویی با ان است. درک این واقعیت که نیستی قبل از هستی افسار بر گردن انسان انداخته و هیچ گاه او را رها نمی کند برای برانژه، شخصیت اصلی نمایش دشوار است. او شرایط واقعی زندگی بشر را تجربه میکند:زندگی همزمان در شادی و زیر سایه مرگ.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Living in Felicity or in the Shadow of Death: A Kierkegaardian Existentialistic Reading of Ionesco’s The Killer

نویسندگان [English]

  • Alireza Nazari 1
  • Fazel Asadi Amjad 2

1 Instructor of English-Farabi University

2 Faculty member of Kharazmi University

چکیده [English]

Eugène Ionesco in his play, The killer (1960) depicts a true reflection of the human condition; he depicts the images of life and death, being and non-being, and the reality of man’s reduction into the cypher of non-being. He wants man to come to grips with his true situation; hence, man's existence is fundamentally a conflict between the infinite extensions of the human urge as opposed to the necessary and limited state of being. The aim of this paper is to examine Ionesco's ideas on the loneliness of man in this alienated universe, his hidden anxieties and his struggle for survival within an Existential framework of Søren Kierkegaard; examples are drawn from The killer (1960) in order to fully examine Ionesco’s particular vision of life. Such a study aims at bringing about a realization and understanding of the conditions man is exposed to in the universe. It is too hard for Bérenger to believe that nothingness precedes, envelops, and conditions all being. He faces the two coexistent side of living: in felicity and in the shadow of death.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Existence
  • Survival
  • Anxiety
  • Being unto Death
  • Reason
  • Subjectivity
Coyle, M., Garside, P., Kelsall, M. & Peck, J. (eds.) (1993). Encyclopedia of Literature and Criticism.  London: Routledge.
Croxall,T.H.(1955). Meditations from Kierkegaard. London: James Nisbet and Company, LTD.
Cooper, D. E. (2003). “Soren Kierkegaard”. In R. C. Solomon, & D. Sherman (Eds.), The Blackwell Guide to continental Philosophy. UK: Blackwell Publishing Ltd.
Dobrez, L.A. (2013). The Existential and Its Exits, Literary and Philosophical Perspectives On the Works of Becket, Ionesco, Genet and Pinter. London & New York: Bloomsbury Publishing.
Dreyfus, H. L. (2006). "The Roots of Existentialism". In H. L. Dreyfus, & M. A. Wrathall (Eds.), A Companion to Philosophy and Existentialism. Oxford: Blackwell Publishing.
Esslin, M. (2001) The Theatre of the Absurd. 3rd ed. Vintage Books, a division of Random House, Inc., New York.
Fischer-Lichte, E. (2002). History of European drama and theatre. (J. Riley Trans.) London and New York: Routledge, Psychology Press. (original work published 1990).
Flynn, T. R. (2006). Existentialism: A Very Short Introduction. N.Y: Oxford University Press.
Gray, J. G. (1951). The Idea of Death in Existentialism. Journal of Philosophy, Vol. 48, No.5, (Mar. 1, 1951), P.113-127.
Guignon, C. & Pereboom, D. (eds.) (1995). Existentialism: Basic Writings. Indianapolis, Ind.: Hackett.
Ionesco, E. (1960). The Killer and Other Plays. (D. Watson. trans.) New York: Grove Press.
--------------- (1962). Works of Love, Some Christian Reflections in the Form of Discourses, (Howard and Edna Hong, trans.), Harper Torchbooks, The Cloister Library. New York: Harper & Row.  (original work published 1847).
---------------- (1964). Notes and Counter Notes. New York: Grove Press.
---------------- (1968). Fragments of a Journal. (J. Stewart, trans.). London: Faber and Faber Ltd. (Original work published 1967).
Kamyabi Mask, A. (1382). Ionesco and his Theater. (Original work in French), Persian Translation, Tehran: Namayesh Publications
Kierkegaard, S. (1941). Concluding Unscientific Postscript. (D. F. Swenson & W. Lowrie. trans), Princeton: Princeton University Press. (original work published 1846).
-------------------- (1951). Journals (A. Dru, ed. and trans.). London: Oxford University Press (original work published 1923).
-------------------- (1978). Journals and Papers, 7 vols, (Howard V. Hong and Edna H. Hong, trans.), Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
-------------------- (1980). The Concept of Anxiety. (Reidar Somte, editor & trans.). Princeton University Press, Princeton, New Jersey. (Original work published 1844).
-------------------- (1985). Philosophical Fragments (H. and E. Hong, eds.) pubished in one voluem with Johannes Climacus. Princeton: Princeton University Press, NJ. (original work published 1844).
--------------- (1990). Eighteen Upbuilding Discourses, (Hong, H. & Hong, E., eds. and trans.) Princeton: Princeton University Press.
------------------ (2007). Philosophical Fragments, (Translated by David F. Swenson 1936). Emerald Knight Publishing, Vancouver, British Columbia, Canada. (original work published 1844).
------------------ (2009). Concluding Unscientific Postscript. (A. Hannay, Ed., & A. Hannay, Trans.) united staes: Cambridge University Press. (original work published 1846).
Marino, G. D.(1998). ‘Anxiety in the Concept of Anxiety’. In Hannay, A. & Marino , G. D. (Eds.), The Cambridge Companion to Kierkegaard. Cambridge: Cambridge University Press.
Moore, C. E., (Ed.) (2002). Provocations Spiritual Writings of Kierkegaard. Farmington: The Bruderhof Foundation, Inc.
O'Hara, S. (2004). Kierkegaard within your grasp. Hoboken, NJ: Wiley Publishing, Inc.
O’Meara, W. (2013) "Kierkegaard and Moral Guilt: Can the Ethical Forgive Significant Ethical Failure?" Athens: ATINER'S Conference Paper Series, No: PHI2013-0679.
Parsell, D. B. (2005). ‘Eugene Ionesco’. In C. Rollyson (Eds.) Notable Playwrights (Vol. 2), (pp. 501-15), Baruch College, City University of New York: Salem Press, Inc.
Rudd, A. J. (1998). ‘Kierkegaard and the skeptics’, British Journal for the History of Philosophy, 6:1, 71-88.
Runde, J. Ionesco Beyond Absurdism. Consciousness, Literature and the Arts. Archive - Vol. 8, No.1, (April. 2007). In http://www.dmd27.org/runde.html
Scruton, R., (1998). A short history of modern philosophy: From Descartes to Wittgenstein. London: Routledge.
Tsakiri, V. T. (2006) Kierkegaard Anxiety, Repetition, and Contemporaneity. N. Y: Antony Rowe Ltd, Chippenham and Eastbourne.
Wellwarth G. E. (1962) Eugene Ionesco: The absurd as warning, The Southern Speech Journal, 28:1, 6-16, DOI: 10.1080/10417946209371665.