نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان، گروه فلسفه

چکیده

چنین به نظر می‌رسد که پذیرش یک هنجار به تنهایی نمی‌تواند انجام آنچه هنجار مربوطه بدان فرمان می‌دهد توسط شخص را تبیین نماید؛ استگلیچ پیترسون این مطلب را با این صورتبندی توضیح می‌دهد که رابطه‌ای قوی‌ میان احکام هنجارین و برانگیختگی برای انجام فعل مربوطه وجود ندارد. بر اساسِ نظرِ پیترسون، برای تبیین این مطلب که شخص به آنچه هنجار بدان فرمان می‌دهد عمل می‌کند، ما نه تنها باید بدانیم که شخص مربوطه هنجار را پذیرفته بلکه باید بدانیم که شخص برای انجامِ فعل برانگیخته نیز شده است. در این مقاله استدلال خواهم نمود که این نظر، در بابِ هنجارهایی که در متون فلسفی به هنجارهایِ ساختاری معروفند صادق نیست. هنجار ساختاری، مقوّم و یا برسازندۀ فعلی است که بدان فرمان می‌دهد. در این مقاله برای ایضاح مطلب بر هنجار ساختاری باور متمرکز خواهم شد؛ استدلال خواهم نمود که پذیرش این هنجار به تنهایی برای تبیین پدیده ای که در متون فلسفی به پدیدۀ شفافیت باور مشهور است کافی خواهد بود. به بیان دیگر تبیین خواهم نمود که شخصی که می‌پرسد «آیا باور کنم که p؟» صرفاَ براساس پذیرش هنجار باور، خواهد پرسید که «آیا p صادق است؟»

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Norms and Explanation of Action

نویسنده [English]

  • Seyed Ali Kalantari

چکیده [English]

It seems obvious that the mere acknowledgment of a norm cannot explain the agent’s undertaking what the norm prescribes; Steglich-Petersen makes the point as there is no strong relation between normative judgments and motivation from such judgments. To explain why someone does what a norm prescribes, according to Steglich-Petersen, we need to know not only that they acknowledge the norm, but that they are motivated to follow it. I will argue that this apparent truism is false in the case of constitutive norms. In a constitutive norm, the action specified in the correctness condition is constitutive of what is governed by the norm. I will focus on the constitutive norm of belief to argue that the mere acknowledgment of the norm suffices to explain the transparency of belief. That is to say, I explain why a subject who deliberates whether to believe that p thereby, in virtue of acknowledgment of the belief norm, deliberates whether p.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Normativity
  • Belief
  • Constitutive
  • Transparency
  • Motivation.  
-Boghossian, P. 2003: The Normativity of Content. Philosophical Issues 13: 31–45.
-Boghossian, P. 2005: Is meaning normative? In Philosophy – Science – Scientific Philosophy, ed. A. Beckermann and C. Nimtz. Paderborn: Mentis.
-Brink, D. 1989: Moral Realism and the Foundations of Ethics. Cambridge: Cambridge University Press.
-McHugh, C & Whiting, D. 2014: The normativity of belief. Analysis
-McDowell, J. 1998: Mind, Value, and Reality. Cambridge, MA: Harvard University Press.
-Railton, P. 1993. Reply to David Wiggins. In J. Haldane and C. Wright (eds) Reality, Representation, and Projection. Oxford: Oxford University Press, 315-28.
-Shah, N. 2003. How Truth Governs Belief. Philosophical Review 112: 447-482.
-Shah, N. 2006: A New Argument for Evidentialism. Philosophical Quarterly, 56: 481–498.
-Shah, N. and D. Velleman. 2005: Doxastic Deliberation. Philosophical Review 114: 497-534.
-Smith, M. 1994: The Moral Problem (Oxford: Blackwell 1994).
-Steglich-Petersen, A. 2006: No Norm Needed: On the Aim of Belief. Philosophical Quarterly, 56: 499–516.
-Steglich-Petersen, A. 2009: Weighing the Aim of Belief. Philosophical Studies, 145: 395-405.
-Wiggins, D. 1991: Moral cognitivism, moral relativism, and motivating moral beliefs. Proceedings of the Aristotelian Society 91, 61-85.