نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر فلسفه پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران، ایران

چکیده

یک ایدۀ بسیار معروف در معرفت‌شناسی امکان این است که تخیل‌پذیری یک گزاره، راهنمای خوبی برای امکان آن است. یبلو (1993) مدلی برای توجیه باورهای وجهی ارائه کرده است که بنابر آن تخیل­پذیری یک گزاره، شاهدی بر امکان آن است. ون اینواگن (1998) بر این باور است که هر کسی که مدل یبلو را بپذیرد باید موضع او، شک گراییِ وجهی را بپذیرد. ون اینواگن برای اینکه برای موضع خود استدلال کند، وضعیت وجهی گزارة «آهن شفاف وجود دارد» را بنابر مدل یبلو بررسی­می­کند و ادعا­می­کند وضعیت وجهی این گزاره تصمیم­ناپذیر است؛ یعنی ما نمی­توانیم باور موجه داشته باشیم که ممکن است آهن شفاف وجود داشته باشد.به نظر می­رسد پذیرش دیدگاه ون اینواگن دربارۀ وضعیت وجهی گزارة آهن شفاف وجود دارد و توسعه و تعمیم آن، می­تواند مدل یبلو (1993) در توجیه باورهای وجهی را با مشکلی جدی مواجه کند. به این صورت که اگر تحلیل ون اینواگن دربارۀ وضعیت وجهی گزاره آهن شفاف وجود دارد را بپذیریم، باید گزاره­های شهوداً ممکن را هم بنابر مدل یبلو تصمیم­ناپذیر بدانیم. از سوی دیگر این امر کاملاً پذیرفتنی است که باورِ ما به امکانِ برخی از گزاره­های شهوداً ممکن، موجه است: یعنی چنین گزاره­هایی تصمیم­ناپذیر نیستند. بنابراین مدل یبلو نادرست است. در این مقاله نشان می­دهم که این استدلال در نشان دادنِ نادرستی مدل یبلو موفق نیست؛ یعنی برخلاف آنچه در ابتدا به نظر می­رسید می­توانیم هم مدل یبلو برای توجیه باورهای وجهی و هم نظر ون­اینواگن دربارۀ وضعیت وجهی گزاره­های مثل آهن شفاف وجود دارد را بپذیریم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Van Inwagen's Modal Skepticism and The Scope of Modal knowledge

نویسنده [English]

  • Masoud Zia Ali Nasab Pour

 Researcher in Philosophy at Danesh-haye Bonyadeen Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

There is a famous idea in modal epistemology according to which conceivability of a proposition is a good guide for its possibility. Yablo (1993) persents a model for justification of modal beliefs, based on which Conceivability of a proposition is evidence for its possibility. Van Inwagen (1998) believes that if we accept Yablo’s model, we have to accept modal skepticism. To argue for this, Van Inwagen examines the modal status of the proposition that transparent iron exists on Yablo’s model. Van Inwagen claims that this proposition is undecidable on Yablo’s model. So we cannot have a justified belief that it is possible that transparent iron exists. If van Inwagen’s claim about the modal status of the proposition that transparent iron exists is correct, Yablo’s model, one might think, faces a serious problem. For if we generalize van Inwagen’s analysis of the proposition that transparent iron exists, we have to count intuitively possible propositions, propositions the modal status of which can be intuitively known as possible, as undecidable. But it is quite plausible that our beliefs about the possibility of some intuitively possible propositions are justified, so these propositions are not undecidable. I will, however, argue that van Inwagen’s analysis of modal status of the proposition that transparent iron exists cannot be generalized to all (or most) intuitively possible propositions. And therefore it is possible to accept at the same time both Yablo’s justification model and van Inwagen’s analysis about the modal status of propositions like transparent iron exist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modal Epistemology
  • Possibility
  • Van Inwagen's Modal Skepticism
  • Conceivability
  • Undecidability
Chalmers, D. (2002). “Does conceivability entail possibility?” In T. Gendler, & J. Hawthorne (eds.). Conceivability and possibility:  145–200. New York: Oxford University Press.
Fiocco, Marcello. (2007). “Conceivability, Imagination, and Modal Knowledge”. Philosophy and Phenomenological Research, 74(2): 364–380.
Gendler, T. & Hawthorne J. (Eds.). (2002)., Conceivability and possibility. New York: Oxford University Press.
Geirsson, H. (2005). “Conceivability and Defeasible Modal Justification.”  Philosophical Studies. 122(3): 279–304.
Hawke, Peter. (2011). “Van Inwagen’s Modal Skepticism.” Philosophical Studies. 153(3): 351–364.
Ichikawa, Jonathan and Jarvis, Benjamin. (2011). “Rational Imagination and Modal Knowledge.”Nous: 1–32.
Kripke, Saul, (1980), Naming and Necessity, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Kung, Peter, (2010), “Imagining As a Guide to Possibility”, Philosophy and Phenomenological Research, 81(3): 620–663.
Tidman, P. (1994). “Conceivability as a test for possibility.” American Philosophical Quarterly, 31(4): 297–309.
Van Inwagen, Peter. (1998). “Modal Epistemology”, Philosophical Studies, 92: 67–84.
Yablo, Stephen. (1993). “Is Conceivability a Guide to Possibility.” Philosophy and Phenomenological Research. 53: 1–42.